Certifierade referensmaterial

Certifierade VKI ReferensMaterial består av ett brett spektrum av certifierade referensmaterial som används till att förbättra och säkra kvaliteten på miljökemiska analyser.

Certifierade referensmaterial medför bättre analysresultat än kontrollprover som framställts av en själv. Syftet med att kontrollera utförandet av miljökemiska analyser är att se till att analysresultaten stämmer överens med det verkliga värdet.

Ett säkert sätt att utföra kemisk analyskontroll är att använda referensmaterial som är certifierat. Det vill säga ett prov som är framställt under kontrollerade omständigheter - och vars innehåll har fastställts av en rad speciellt utvalda och kvalificerade laboratorier.

Detta ger den största möjliga säkerheten för att kontrollprovets värde är så nära det riktiga värdet som möjligt. Säkerheten för att ett mätresultat uppnår förväntad kvalitet fås genom att laboratoriet som utför mätningen bland annat använder certifierade referensmaterial. Det är viktigt att ett kontrollprov i största möjliga utsträckning liknar det okända provet. Det vill säga, att det ligger i samma koncentrationsområde och har samma matris som det okända provet. Inom miljöområdet är det svårt att uppnå detta i praxis, då de naturliga koncentrationerna och matriserna kan variera mycket. Därför är det viktigt att både ha många referensmaterial att välja mellan och att ha referensmaterial som kan tillsättas de okända proven. På så sätt går det att, som en del av metodvalidering eller internkontroll, kontrollera om det tillsatta ämnet kan återfinnas.

Certificerade VKI ReferensMaterial används av laboratorierna för att:

 • Förbättra analyskvaliteten
 • Förenkla intern kvalitetskontroll
 • Skapa kontinuitet i den interna kvalitetskontrollen
 • Förbättra möjligheterna för att jämföra nationellt och internationellt
 • Försäkra sig om spårbarhet
 • Värdera och bedöma analysmetoder
 • Beräkna mätosäkerhet

Certificerade VKI ReferensMaterial finns för olika matriser:

 • Avloppsvatten
 • Färskt ytvatten
 • Dricksvatten och grundvatten
 • Marint vatten
 • Jord och slam

Om du är intresserad av vårt referencematerial skickas beställningar till refmat@eurofins.dk.

Uppdaterad av: bdqu
Senast uppdaterad: den 23 januari 2014