Inomhusmiljö & Radon >> Inomhusmiljö >> Pegasus Luftanalysguide

Luftanalysguide

Sidebar Image

Detta är en guide till vilken eller vilka analyser som kan vara lämpliga vid olika typer av upplevda inomhusluftproblem.

Luftanalysguiden ska ses som ett hjälpmedel och ge en fingervisning om vilka analyser som kan vara lämpliga. I vissa fall krävs det dock att man gör två eller fler analyser för att få svar. Är du osäker på vilken eller vilka analyser som är lämpliga i just ditt fall är du välkommen att kontakta vår Tekniska support.

I vänster kolumn ses olika inomhusluftproblem och i höger kolumn finns lämpliga analyser föreslagna. Är analyserna separerade med "," kan de ersätta varandra, är de separerade med "+" bör det göras båda två.

LUKTANDE EMISSIONER ANALYSFÖRSLAG
Mögel/jord Screen Air, MVOC + PAH
Unken Screen Air, MVOC + VOC
Kemiskt/Stickande/Fränt Screen Air, VOC
Plastigt Screen Air, MVOC, VOC
Tjära/kreosot Screen Air, PAH
Diesel/oljeliknande Screen Air, VOC
Impregnerat trä Screen Air, PAH
Trafikavgaser Screen Air, VOC
Övrigt Screen Air
ICKE LUKTANDE EMISSIONER  
Markradon Radon
Radon från byggmaterial Radon
Ingen lukt men besvär VOC
DAMM OCH PARTIKLAR  
Fritt i luften Partikel och dammanalys, Partiklar i luft
Från flis-/värmeverk Partikel och dammanalys, Partiklar i luft + Endotoxiner
Asbest Asbest i damm, Asbest i luft
MÖGELSPORER  
Sporer Screen Air, Spormätning + Endotoxiner
Dolda skador Screen Air, MVOC

Luftanalyser används för att få indikationer på om det förekommer skador i en byggnad som kan påverka inomhusluften negativt. Avvikande luftprofiler kan ofta ge vägledning om det förekommer aktiva mikrobiella (mögel och bakterier) skador, fuktbelastade byggnadsmaterial, kemiska emissionsproblem från lim, målarfärg, plastmattor, linoleum, oljebehandlingar eller t ex kreosot m.m. i byggnaden. Ibland kan vi, utifrån resultaten, även ge vägledning om var i byggnaden man ska leta efter dessa fukt- eller mikrobiella skador.

Luktande ämnen som förknippas med jord- och källarlukt avges oftast i så små mängder att de är alltför svåra att detektera i luftprover. Vi upplever lukter väldigt olika och i många fall är luktsinnet ett känsligare mätinstrument än dagens luftanalystekniker. I samband med fukt- och/eller mikrobiella skador i byggnader avges även ämnen som vi inte känner lukt av. Flertalet av dessa ämnen kan vi analysera i luftprover och således få en indikation på om det kan förekomma dolda skador i byggnaden. Luftanalyserna kan inte mäta alla typer av mikrobiella emissioner, speciellt inte vid gamla torra skador. I dessa fall rekommenderas mikrobiologiska materialanalyser av misstänkt fuktpåverkade material och konstruktioner.

Ämnena som vi mäter är inte hälsofarliga i de halter som vi kan finna i boende eller kontorsmiljöer, enligt känd vetenskap. Luftanalyserna kan således inte ge svar på hur ohälsosamt det är att vistas i lokalen. Det som man däremot vet kan ge negativa hälsoeffekter och luktproblem i inomhusmiljöer är om det förekommer byggnadsmaterial som antingen är fuktbelastade, angripna av mikroorganismer eller avger avvikande kemiska emissioner. De negativa effekterna kan också kvarstå lång tid efter att fukten torkat ut och mikroorganismerna dött. Analyserna används därför oftast som ett underlag för en fördjupad fukt- och byggnadsteknisk utredning i syfte att finna källan till de avvikande emissionerna.


Eurofins Pegasuslab AB
Box 97, 751 03 Uppsala | Tel 010-490 82 50 | Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala | info.pegasuslab@eurofins.se | www.pegasuslab.se