Inomhusmiljö & Radon >> Inomhusmiljö >> Villkor

Villkor

Sidebar Image

Leverans- och försäljningsvillkor
Vi tillämpar Allmänna villkor för försäljning. Eurofins Sverige. Förändringar meddelas på hemsidan 30 dagar innan de träder i kraft.

Priser och avgifter
Priser gäller tillsvidare. Priser annonserade på Eurofins Pegasuslab ABs hemsida är gällande.

Våra priser kan ändras av omständigheter som Eurofins Pegasuslab AB inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

På alla priser tillkommer moms med 25 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

Sekretess

Provsvar ägs av beställaren. Beställaren är den juridiska person eller privatperson som enligt analysbeställningen skall erhålla analysresultatet och/eller är fakturamottagare. Beställaren/provtagaren skall alltid i samband med support ange provnummer.

Beställaren angiven på beställningsblanketten erhåller provsvaret. Telefonkonsultation i samband med den beställda analysen och efterföljande support på provsvar erbjuds endast beställaren/provtagaren alternativt en part som skriftligen godkänts av beställaren.

Prover

Mottagningskontroll av prover
Vid ankomst av prov till Eurofins Pegasuslab AB i Uppsala görs en mottagningskontroll bestående av okulär besiktning, registrering och klassificering. Orderbekräftelse innehållande uppgifter om typ av analys och leveranstid av provsvar sänds till kunden via e-post. Om information saknas vid registrering kompletteras med information från kund innan beställningen anses komplett.

Ansvar för prov
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar ej för provets status, lämplighet att utföra analys av eller för förkommen försändelse. Eurofins Pegasuslab AB betraktar erhållet prov som förbrukningsvara och ansvarar inte för arkivering eller retur av detsamma, såvida annat inte skriftligen angivits på analysbeställningen som medföljer försändelsen med aktuellt prov. Returkostnad för hantering och porto debiteras.

Svarstider
Svarstiden räknas i arbetsdagar (helgfria vardagar) från den dag provet ankommer till laboratoriet. I det fall beställningen behöver kompletterande uppgifter räknas svarstiden från det att beställning anses komplett. För prover som ankommer till laboratoriet före kl. 12.00 räknas ankomstdagen som dag 1. Ankomst av prover efter kl. 12.00 räknas till nästföljande arbetsdag.

Utan angiven svarstid i analysbeställningen svaras provet ut som NORMAL analys. Hur lång svarstiden är hittar du angivet vid varje analys i prislistan.

Vid eventuell försening som kan uppkomma utanför vår kontroll kontaktas du som kund.

EXPRESS - Vi prioriterar dina prover för snabbast möjliga svar.
NORMAL - Vi tar hand om dina prover så snart de kommer in, men utan att ändra våra ordinarie rutiner.
BUDGET - Vi tar hand om dina prover så snart de kommer in, men med lägsta prioritet. För att du som väljer detta alternativ inte ska behöva vänta alltför länge har vi också en garanterad längsta svarstid på dessa.

Ändra beställning
Om kund efter mottagen orderbekräftelse önskar snabbare leveranstid kan beställningen efter överenskommelse justeras. Då erhålls ny orderbekräftelse med avtalad leveranstid. Leveranstiden räknas ut efter det datum då kund anmäler förändringen.

Avbeställning
Avbeställning efter orderbekräftelse och påbörjad analys debiteras till full kostnad.

Provsvar
Vi levererar alla analysrapporter i PDF-format med digital e-signatur via e-post. Rapporten kan skrivas ut och är då lika juridiskt giltig som en pappersrapport med en bläckunderskrift.

Leveransförsening
Eurofins Pegasuslab AB är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, försäljningsförbud och liknande, eller en onormal nedgång i marknaden.

Vid force majeure-situationer eller större kapacitetsbrist såsom omfattande sjukdom, tekniska problem med utrustning etc., då man kan befara att leveranstiden för provsvarsrapporten kan komma att överskridas kontaktas berörd kund.

Provtagningsutrustning

Provtagningsutrustning inklusive tillbehör kan lånas för prover som skall analyseras av Eurofins Pegasuslab AB. Kalibreringsavgift debiterad per beställd utrustning.

Kunden har skyldighet att göra en mottagningskontroll av utrustningen när den mottagits för att upptäcka eventuella transportskador eller andra felaktigheter. Kunden ansvarar för lånad provtagningsutrustning och att den ska vara i samma skick vid återlämnandet som vid utlämnandet från Eurofins Pegasuslab AB.

Försenad retur
Lån av provtagningsutrustning är kostnadsfritt under 3 dagar (6 dagar inkl. transport). Försenad retur av utrustning debiteras per dag och pump. 

Förlorad eller oreparerbar utrustning
Eurofins Pegasuslab AB ersätter inte kundens eventuella merkostnader om den lånade utrustningen inte fungerar på avsett sätt. Ny provtagningsutrustning levereras utan frakt- och kalibreringskostnad efter överenskommelse.

Förlorad eller oreparerbar utrustning debiteras kunden med nyanskaffningsvärde för likvärdig utrustning. Reparerbar utrustning debiteras med reparationskostnaden.

Transport
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för eventuella transportskador eller försenad leverans orsakad av anlitat fraktföretag. Anvisningar för hur returfrakt skall ske följer utrustningen.
Fraktkostnaderna betalas av kunden.

Utbildningar och kurser

Anmälan
Anmälan är bindande och Eurofins Pegasuslab AB förbehåller sig rätten till ändringar och att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

Fakturering
Fakturering sker före respektive utbildning. Betalningstermin 30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodag debiteras lagstadgad dröjsmålsränta samt påminnelseavgift.

Avbokning
Vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras en administrationsavgift på 1 000 kr. Vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning dag före eller samma dag debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att skicka annan deltagare till kursen vid förhinder.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.


Kontakta oss
Johan Olsson BU Chef Eurofins Pegasuslab AB, +46 10 490 8284
JohanOlsson@eurofins.se