Miljö och Vatten >> Nyheter - Miljo >> Klassificering av avfall: Bedömning av irriterande (HP4) och frätande (HP8) egenskaper

Klassificering av avfall: Bedömning av irriterande (HP4) och frätande (HP8) egenskaper

Sidebar Image

För tre år sedan anpassades avfallsdirektivet  2008/98/EG till CLP-förordningen (1272/2008; klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar). Även den svenska avfallsförordningen (SFS 2011:927) har ändrats och hänvisar nu till de nya styckena i avfallsdirektivet. Dock har praktisk information om tillämpning till stor del saknats fram till i våras då EU kommissionens vägledning (2018/C 124/01) publicerades. Den inkluderade då också bedömning för ekotoxikologisk effekt (HP14) hos avfallet, en egenskap som ”släpade efter” de andra i arbetet.

Totalt finns det 15 farliga egenskaper sk HP-faktorer (Hazard Property) som skall bedömmas. Detta är något som primärt blir en fråga för avfall som omfattas av ”spegel poster” dvs kan både vara farligt (FA) och icke-farligt (IFA) avfall.  Vad det gäller alkaliska avfall, och då i synnerhet askor är, förutom HP14, HP4 och HP8 de faktorer som har diskuterats mest. I kommissionens vägledning presenteras (som för de flesta HP faktorer) både summeringformler och tester, varav testresultat går före ev beräkning.

I vägledningen finns ett flödesschema för HP4/8. I de fall att beräkningsmetoden inte går att tillämpa ex att sammansättningen inte är känd, kan en analys utföras där det initiala ”trigger” värdet är om pH >11.5. Nästa steg är i dessa fall att utföra ett alkali reserv test enl Young et al (1988). Om resultatet blir att bufferkapaciteten är hög klassificeras avfallet som frätande (HP8), i annat fall kan nästa steg bli in vitro test för bedöma HP4. Även HP8 kan testas genom en in vitro analys. De aktuella biotesterna blir då OECD 439 för HP4 och OECD 431 för HP8, båda baserade på försök med rekonstruerad human epidermis (hud). 

Just flyg- och bottenaskor samt slaggrus är matriser som har diskuterats och undersökts i olika sammanhang i relation till HP4 och 8. Ex finns en rapport utgiven av Nordiska Rådet (TemaNord 2016:519) och mer nyligen har en rapport publicerats av Avfall Sverige (Rapport 2018:23).

Eurofins kan tillhandahålla Young’s alkali reserv test såväl som OECD 431 och 439 in-vitro test. För alkaliska avfall är koden AN73C för Young. Svarstiden är 15 arbetsdagar och provmängden minst 100g. Vi rekommenderar att ett pH bestäms samtidigt för att möjliggöra beräkningar av irriation- och korrosivitetindex enl metoden. Då höga pH normalt förväntas är den sk ”Skogsstyrelse” pH-metoden för aska (SL340) att föredra. Normalt tillkommer också en provberedning (SL004). För OECD 431 och 439 tester ber vi att ni kontaktar oss för mer information.

Mer information finns på länkarna:

EU kommissionens vägledning (2018/C 124/01)

Hazardous waste classification (TemaNord 2016:519)

Avfall Sverige Utveckling Rapport 2018:23 (kostnad för icke-medlemmar) 

Kontakta Eurofins experter!

Frågor om avfallsanalyser kan besvaras av Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Caroline Filipsson: tfn 010-490 8109, e-mail: carolinefilipsson@eurofins.se