Tjänster >> Miljö & Vatten >> Avfall

Avfallsanalyser

Sidebar Image

Eurofins – din totalleverantör av avfallsanalyser

Avfallshantering är ett omfattande och komplext begrepp och avfall i sig kan utgöras av oändligt många olika typer av material. Eurofins Environment har som ambition att vara Sveriges totalleverantör av analyser inom avfallsområdet. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla vårt utbud aktuellt och anpassat till gällande regelverk och certifieringsprogram. Till våra ackrediterade laboratorier kan man vända sig för att få analyser utförda på alla sina prover. Det faktum att vi inom Eurofins har såväl eget bränslelaboratorium, som lantbruk- och mikrobiologiska laboratorier tillsammans med vårt miljölaboratorium gör att vi kan tillhandahålla en komplett analysportfölj.

Viktigt är att avfall behandlas utifrån sina specifika egenskaper, vilket innebär att olika typer av avfall kräver olika hantering. På Eurofins Environment kan vi bidra på detta område genom att vara en objektiv samarbetspartner och bistå med de analyser som behövs under kartläggning, bearbetning och riskbedömning kring avfallet. Enligt EU:s avfallshierarki bör uppkommet avfall i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Återvinningen kan bestå i att materialet, eller dess energiinnehåll, tas till vara eller att innehållet av näringsämnen återförs till kretsloppet såväl som materialåtervinning för olika sorterade avfall samt förbränning med energiutvinning. I sista hand kan deponering vara den behandlingsmetod som är bäst lämpad för avfallet.

Klassificering

Om avfallet är att betrakta som farligt eller inte är en nyckelfråga, som avgörs genom 15 olika egenskaper hos avfallet. Klassificeringen sker mha avfallsförordningen SFS 2011:927. I vissa fall som för förorenade jordmassor el dyl använder många de riktvärden som finns i Avfall Sverige Rapport 2007:01. Eurofins erbjuder ett komplett utbud av nödvändiga kemiska analyser som kan hjälpa till med bedömningen av om avfall är farligt eller inte i de fall detta behövs.

Eurofins Analyskatalog

Deponi

I detta fall krävs det att man noga utreder vilka effekter deponerat material kan tänkas ha på miljön. Detta sker mha av en grundläggande karaktärisering. Läs mer om vårt utbud av skak- och kolonntest mm

Läs mer om Deponi

Avfall för anläggningsarbete

En del avfall kan återanvändas i anläggningsarbete, ett positivt resursutnyttjande ur miljöhänseende. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är schaktmassor, rivningsmaterial, olika slaggprodukter och gruvavfall. Områden där denna typ av avfall kan återanvändas är bl.a. vid utfyllnadsarbeten och vägbyggnation. Det är viktigt att man kontrollerar att avfallet inte medför någon risk för vår hälsa och miljö. Naturvårdsverkets handbok 2010:1 för avfall i anläggningsarbeten ger ett ramverk för den miljömässiga bedömningen. Också här erbjuder Eurofins Environment de nödvändiga analyserna. För mer information läs vårt produktblad:

Avfall för anläggningsarbeten

Biologisk behandling – kompostering och biogas produktion

Kompostering är en aerob process där bakterier under ett antal månader bryter ner kompostmaterialet, vilket kan utgöras av t.ex. matavfall blandat med torrare och grövre strukturmaterial. Slutprodukten är ett näringssubstrat som kan användas i jordblandningar. Vi kan analysera kompost såväl som färdiga produkter som anläggningsjord och toppdressing.

Organiskt avfall, t.ex. slaktavfall och sorterat matavfall, kan ofta tas omhand biologiskt genom anaerob rötning. Resultatet blir biogas och biogödsel (rötrest). Detta innebär att en stor del av den energi som finns i avfallet övergår till att bli bunden i form av biogas. Biogasen renas och kan sedan användas som miljövänlig fordonsgas. Det finns ett stort behov av kemiska och mikrobiologiska analyser inom biogasproduktion gällande ingående substrat, i reaktorfermentat och i den utgående biogödseln. Eurofins analyser kan hjälpa till med att svara på alla frågor inom området.

Certifieringssystem som SPCR120 för biogödsel och SPCR 152 för kompost fungerar som kvalitetsmärkning för de två produkterna. Eurofins har ett antal heltäckande analyspaket anpassade till både SPCR 120 och 152. Vi tillhandahåller dessutom paket och analyser för karaktärisering av substrat och fermentat i biogasreaktorn

Eurofins analyskatalog - Kompost
Eurofins analyskatalog - Biogödsel
Eurofins analyskatalog - Biogas och biogödsel

Energiåtervinning

Ungefär hälften av allt insamlat hushållsavfall förbränns. Med våra analyser kan man undersöka energiinnehållet och andra egenskaper hos avfallsbränslet och lägga grunden till en optimal bränsleanvändning, sänkta bränslekostnader och en korrekt prissättning av avfallet. Förbränningsprocessen skapar också avfall i form av slagg, aska och andra restprodukter. Med god kontroll av dessa bidrar vi också till en bra miljö.

Läs mer om bränsle

Det finns även andra verksamheter som ger upphov till avfall som måste klassificeras, återvinnas behandlas eller deponeras än vanligt hushålls och verksamhetsavfall.

Byggavfall

När en byggnad ska rivas, ett hus renoveras eller byggas om kan det av olika anledningar behövas analyser. Typiska frågeställningar kan röra PCB i fogmassa, oljeläckage eller dieselspill. Men det finns många andra byggnadsmaterial och installationer som kan utgöra farligt avfall. Inför en rivning skall därför ofta en miljöinventering av byggnaden göras för att underlätta ett miljökorrekt omhändertagande och sortering. Eurofins Environment hjälper till med de analyser som behövs som kan vara allt ifrån olja och tungmetaller till PCB i fogmassa och asbest. I det fall rivningsmaterial skall läggas på deponi behöver ofta en karaktärisering göras.

Om det handlar om en renovering finns det även behov av att undersöka inomhusmiljön i ett hus med avseende på mögel, lösningsmedel i luft, PCB i luften osv. Du kan läsa mer om vad vi kan erbjuda inom detta området under inomhusmiljö.

Eurofins Analyskatalog - Fasta prov

Muddermassor

Med muddring menas grävning, rensning och andra liknande åtgärder i vattenområden, utförda för att ändra vattnets djup eller läge, t.ex. för att öka vattendjupet i en hamn. Muddermassor klassas som avfall, oavsett om de är förorenade eller inte. Rena muddermassor kan i många fall
användas som utfyllnad eller i andra anläggningsändamål. Starkt förorenade muddermassor bör enligt Havs och vattenmyndigheten (HAV) tas om hand på deponi. I vissa fall, efter en dispensansökan kan materialet dumpas till havs. I en sådan ansökan skall en rad föroreningar redovisas. Vi hjälper dig med dessa analyser och kan även ta fram en siktkurva för materialet, bestämma organisk halt mm.

Eurofins analyskatalog - sediment

Vi på Eurofins arbetar dagligen med analyser som hjälper våra kunder med problem som det här. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just Dig Du kan också gratis beställa provkärl hos vår kundsupport, och även boka en hämtning.


CST ENV, ASM, Patrick van Hees, 010-4908151, patrickvanhees@eurofins.se