Miljö & Vatten >> Avfall >> Deponi

Deponi

Sidebar Image

Grundläggande karaktärisering - Laktester

Innan avfall deponeras är det viktigt att testa avfallet så att inte för höga halter av miljöfarliga ämnen kommer ut till mark och vatten. Vi erbjuder analyser på avfallet med avseende på organiska och oorganiska ämnen, samt ett komplett utbud av lakmetoder enligt Naturvårdsverkets förordning för deponering av avfall (NFS 2004:10), de s.k. mottagningskriterierna. Där finns också beskrivet om du bör välja skak- eller kolonntest vid den grundläggande karaktäriseringen av avfallet. Genom dessa laktester kan man inne på laboratoriet påskynda det naturliga lakningsförloppet i syfte att förutse utlakningen över mycket lång tid. Dessa tester ger alltså information om vilken påverkan ett specifikt avfall kan komma att ha på miljön. För ytterligare information om vårt utbud följ länken nedan eller kontakta oss.

Analyskatalog - Laktester

Lakmetoder

Analysresultaten från skaktester ger inte totalhalterna i provet utan ett ungefärligt mått på hur mycket metaller m.m. som lakas ut vid aktuella miljöförutsättningar. Eurofins ackrediterade skaktest följer EN 12457/1-4. Skaktester är metoder där man skakar provet i vatten och analyserar sedan lakvätskan. Enstegs skaktest kan utföras vid L/S = 2 l/kg (Liquid/Solid) eller vid L/S = 10 l/kg under 24h. Tvåstegs skaktest utförs vid vid L/S = 2 l/kg (8h), följt av en lakning vid L/S = 8 l/kg (16h). Utifrån dessa två lakförsök räknar vi ut en ackumulerad utlakning vid L/S = 10 l/kg.

Kolonntest (eller perkolationstest) ger en både kort- och långsiktig uppfattning om utlakningen av metaller och andra ämnen. Vatten pumpas genom en kolonn med packat provmaterial. Lakvätska tas ut vid olika tidpunkter (L/S-förhållanden) och analyseras. Eurofins utför ackrediterade kolonntest enligt CEN/TS 14405, vilket är den metod som föreskrivs i NFS2004:10.

Våra laktester går också att använda för riskbedömning av förorenad mark i efterbehandlingsarbetet. Dessutom kan vi utföra analyser av ett flertal organiska ämnen i lakvätskan. Förutom dessa tester utför vi även andra typer av avfallsanalyser, t.ex. diffusionstest (NEN7345), tillgänglighetstest och olika ekotoxicitetstester. Kontakta oss gärna för en diskussion.

Totalhaltsanalys för deponi

Analys av halten organiskt kol på ursprungsprovet krävs för alla deponiklasser och skall ske med EN13137, en metod som Eurofins erbjuder. En rad organiska ämnen måste dessutom analyseras i de fall avfallet ska klassas som inert. För farligt avfall tillkommer en ANC (acid neutralising capacity) bestämning enl. NFS2004:10.

Vi på Eurofins har som mål att vara Sveriges ledande laboratorium för avfallsanalyser med ett komplett utbud. Kontakta oss gärna! Du kan också gratis beställa provkärl hos vår kundsupport, och även boka en hämtning.


Kontakta oss: CST ENV, ASM, Patrick van Hees, 010-4908151, patrickvanhees@eurofins.se