Tjänster >> Miljö & Vatten >> Avloppsvatten

Avloppsvatten

Sidebar Image

Eurofins Environment kan utföra analyser på alla typer av avloppsvatten och har en lång tradition av kostnadseffektiva vattenanalyser. Hos oss hittar du alla de analyser som matchar generella och branschspecifika krav.

Oönskade ämnen i avloppsvattnet kan störa såväl själva reningsprocessen som vara ett hot mot miljön. Kraven på avloppsrening har ständigt ökat sedan 1960-talet och teknikutvecklingen har gått snabbt framåt. Målet är att resursförbrukningen inom avloppshanteringen skall vara så liten som möjligt. Vi har teknik och kunnande för att analysera det mesta inom området.

Miljöbalkens definition av avloppsvatten innefattar avloppsvatten från hushåll och industrier och lakvatten från deponier, kylvatten, och dagvatten. Avloppsvatten innehåller många naturligt förekommande ämnen men dess höga koncentration av dessa ämnen ökar risken för övergödning, syrebrist och andra negativa effekter på ekosystemet.

Utsläppen från avloppsreningsverken regleras via miljöbalken (1998:808) som ersatte miljöskyddslagen 1999. Balken är ett ramverk som innehåller de flesta lagar som är relevanta för miljön. Andra lagar som berör VA- verksamheten är t ex VA-lagen och livsmedelslagen. Tillstånd för utsläpp av behandlat avloppsvatten ges för stora anläggningar av de regionala miljödomstolarna och för mindre anläggningar av länsstyrelsen, eller i vissa fall av de lokala Miljö- och hälsoskyddsnämnderna.

Utsläpp från industri till allmänna avloppreningsverk regleras av Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Där anges villkor som syftar till att t ex skydda den biologiska reningsprocessen i reningsverket, minska belastning och därmed kostnader för reningsverket, samt minska föroreningar och miljögifter i utgående vatten och slam. Industriellt avlopp regleras också i vissa fall av miljöbalken, t ex miljöfarlig verksamhet. För vissa typer av verksamheter, t ex gäller branschspecifika krav. Vanliga analyskrav är t ex BOD, COD, TOC, pH, kväve, fosfor, suspenderade ämnen, alifatiska kolväten, lösningsmedel, metaller och nitrifikationshämning.

Eurofins Analyskatalog


Beställningar, utskick av material och generella frågeställningar
Kundsupport Eurofins Environment, 010-4908110, info.environment@eurofins.se