Tjänster >> Miljö & Vatten >> Biologiska analyser

Biologiska analyser

Sidebar Image

Eurofins erbjuder biologiska analyser kopplade till t ex recipientkontroll och statusklassning. För att bedöma tillståndet i sjöar, vattendrag och kustvatten över en längre tidsperiod utförs biologiska analyser av bottenfauna, plankton och alger. I arbetet inom vattendirektivets ramar är den biologiska sammansättningen viktig i klassningen av ekologisk status.

Bottenfauna

Bottenfaunan (bottenlevande ryggradslösa djur) består av arter med olika känslighet för övergödning, försurning och annan miljöpåverkan. Bottendjuren är ofta stationära och relativt långlivade, vilket gör att sammansättningen av faunan speglar miljöförhållanden över en längre tid. Analyskatalog/prislista - Bottenfauna

Växtplankton

Miljöpåverkan och förändringar i vattnets näringsstatus återspeglas snabbt i växtplanktons biomassa och artsammansättning. Olika arters näringsbehov används för att beräkna ett trofiskt planktonindex. Även den totala biomassan och andelen cyanobakterier (blågrönalger) används för att bedöma sjöars näringsstatus. Analyskatalog/prislista - Plankton

Djurplankton

Djurplankton är ofta näringslänk mellan växtplankton och fisk. Förändringar i sammansättningen av djurplankton kan därför indikera förändringar inom andra organismgrupper.

Analyskatalog/prislista - Plankton

Påväxtalger

I rinnande vatten är frilevande växtplankton mindre vanligt förekommande. I stället är påväxtalger, framförallt gruppen kiselalger, viktiga indikatorer på vattenkvaliteten i dessa miljöer.

Analyskatalog/prislista - Kiselalger

Tillsammans med vår samarbetspartner Pelagia Miljökonsult AB, kan Eurofins erbjuda analys av bottenfauna, plankton och påväxtalger (kiselalger). För fältprovtagning av biologiska prov samarbetar vi även med Calluna AB.

Eurofins Analyskatalog

Analyskatalog/prislista - Biologiska prover Biologiska analyser.....
Analyskatalog/prislista - Biologiska prover Bottenfauna i sjöar....
Analyskatalog/prislista - Biologiska prover Plankton
Analyskatalog/prislista - Biologiska prover Kiselalger


Beställningar, utskick av material och generella frågeställningar
Kundsupport Eurofins environment, 010-4908110, info.environment@eurofins.se