Tjänster >> Miljö & Vatten >> Biota

Biota

Sidebar Image

En viktig del i arbetet med att bevaka och följa statusen i vår miljö är analys av biota som fisk, musslor och tång. Mer sällan används terrestra arter, men kan i en del fall vara intressant, där är fågelägg eller mossa exempel på vanligen använda provmaterial. Dessa data kan sedan användas, inte bara för att följa generella trender för hur miljögifter förändras, utan även för att se effekter av olika lagstiftningar och miljödirektiv.

En fördel med att analysera biota i en recipient jämfört med att analysera ett vattenprov är att man får en bild av hur mycket olika miljögifter ackumuleras längre upp i näringskedjan eller ett analyssvar som avspeglar ett längre tidsperspektiv. Ett direkt värde är också att veta hur mycket miljögifter som t.ex. olika matfiskar innehåller.

I Sverige har Naturhistoriska riksmuseet fått i uppgift av Naturvårdsverket i att samla in och lagra data för hur halter av olika miljögifter i biota förändras med tiden. Andra aktörer, som t ex länsstyrelser, analyserar biota för att se lokala förekomser av miljögifter. Dessa typer av analyser kan vara en viktig del i kontrollprogram för att följa och bevaka effekten av en industriell verksamhet.

De ämnen man vanligen analyserar i biota är tungmetaller och organiska miljögifter vars egenskaper gör att de ackumuleras i biota. I vattendirektivet (2013/39/EU) finns miljökvalitetsnormer för biota för följande prioriterade ämnen: bromerade difenyletrar (PBDE), hexaklorbensen, hexaklorbutadien, PAH, dikofol, PFOS, dioxin, kvicksilver, HBCDD, samt heptaklor och heptaklorepoxid. Gränsvärden för biota vid klassificering av kemisk ytvattenstatus finns fastlagda i nationell lagstiftning i HVMFS 2013:19.

Eurofins har ett brett utbud av analyspaket både för organiska miljögifter och tungmetaller i biota. I vår prislista hittar du våra vanligaste analyspaket. Kontakta oss om du inte hittar de analyser du behöver så tar vi fram det åt dig.

Analyskatalog/prislista - Biologiskt material


Beställningar, utskick av material och generella frågeställningar
Kundsupport Eurofins Environment, 010-4908110, info.environment@eurofins.se