Tjänster >> Miljö & Vatten >> Dialysvatten

Dialysvatten

Sidebar Image

Eurofins Environment kan utföra analyser på vatten som används vid dialysbehandling. Eurofins analyserar såväl ingångsvattnet som vatten för tillredning. Detta gäller både vatten provtaget på sjukhus och vatten som används vid hemdialys. Ingångsvattnet är ofta kommunalt dricksvatten, men kan också vara vatten från en egen brunn vid hemdialys. Kunskap om vattenkvaliteten hos ingångsvattnet är nödvändig som grund för bedömning av behovet av tillkommande rening. Behovet av reningssteg beror på kvaliteten på ingångsvattnet, vanligen kombineras en förbehandling med destillation eller RO-behandling.

RO-behandling (omvänd osmos) innebär att vattnet får passera ett membran, varvid joner, bakterier, organiska ämnen och pyrogener/endotoxiner avskiljs i högre eller lägre grad.

Förbehandling före destillation eller RO-behandling av vattnet är oftast nödvändig. Följande system förekommer som förbehandling:

Avhärdare: Ersätter Ca och Mg med Na.
Jonbytare: Binder katjoner och avsaltar.
Humusfilter: Avskiljer humusämnen.
Partikelfilter: Avskiljer partiklar.
Kolfilter: Binder klor, kloramin, vissa andra organiska ämnen. Företrädesvis används kolkasetter.

Eurofins analyserar dialysvatten med avseende på kemisk kvalitet enligt Läkemedelsverkets Svensk läkemedelsstandard och en kommentar ges om vattnet för tillredning understiger eller avviker från kravspecifikationerna. Ingångsvattnet bedöms enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Endotoxin i vatten (renat vatten och vatten för injektion) samt dialysvätska analyseras enligt Ph Eur metod C. Möjlighet finns att välja andra analyspaket och/ eller lägga till enstaka analyser från Eurofins analyskatalog.

Eurofins Analyskatalog
Vatten, organiska analyser
Vatten, oorganiska analyser
Vatten, enskilda analyser


Beställningar, utskick av material och generella frågeställningar
Kundsupport Eurofins environment, 010-4908110, info.environment@eurofins.se

Teknisk konsultation
ASM Britta-Lena Toftby, 010-490 8187, britta-lenatoftby@eurofins.se