Tjänster >> Miljö & Vatten >> Grundvatten

Grundvatten

Sidebar Image

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

– Riksdagens definition av miljömålet "Grundvatten av god kvalitet"

Grundvatten skapas när nederbörd infiltreras genom marken ned till den sk grundvattenzonen. När vattnet färdas genom de olika jordlagren kommer det att påverkas av en rad olika faktorer så som jordens sammansättning, de geologiska förhållanden som råder på platsen, samt försurning, övergödning och föroreningar i marken. Grundvattnet är en viktig del av vattnets kretslopp och en resurs i form av bl a dricksvatten. Grundvattnets innehåll av olika föroreningar kan transporteras ut i sjöar och vattendrag. Fosfor- kväve- och svavelföreningar är exempel på övergödande och försurande ämnen. Föroreningar som kan vara aktuella är t ex oljeföroreningar, klorid från vägsalt, pesticider, metaller, eller radon från berggrunden. En nyare förorening som upptäckts i grundvatten är perfluorerade substanser (PFOS, PFC).

Ett av Sveriges 15 miljömål är "Grundvatten av god kvalitet". Det är Sveriges geologiska undersökning - SGU som är ansvarig myndighet och samlar in data för övervakning av grundvattnet och som har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten. På deras hemsida kan man finna grundvattendata och mer information om arbetet kring miljökvalitetsmålet för grundvatten.

Vi på Eurofins Environment har ett analysutbud som innefattar alla de analyser som krävs för att bedöma kvaliteten hos ett grundvatten och har en lång tradition av kostnadseffektiva vattenanalyser. Finner du inte det du söker i prislistan så är du välkommen att kontakta oss för mer information om hela vårt utbud.


Relevanta dokument och referensdata:

  • Bedömningsgrunder för grundvatten; SGU-rapport 2013:01
  • Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om övervakning av grundvatten; SGU-FS 2014:1
  • Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljö¬kvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten; SGU-FS 2013:2
  • Dotterdirektivet för grundvatten – Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 decem¬ber 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring.
  • Vattendirektivet – Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG samt 2013/39/EU om upp¬rättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.
  • Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer (SPIMFAB). Kemakta AR 2005-31. Kemakta 2006.
  • Grundvattenkemidata. Sveriges geologiska undersökning


Eurofins Analyskatalog

Vatten, organiska analyser
Vatten, oorganiska analyser
Vatten, enskilda analyser


Beställningar, utskick av material och generella frågeställningar
Kundsupport Eurofins environment, 010-4908110, info.environment@eurofins.se

Teknisk konsultation
ASM Mari Johansson, 010-490 8150, marijohansson@eurofins.se