Tjänster >> Miljö & Vatten >> Lakvatten från deponi

Lakvatten från deponi

Sidebar Image

Lakvatten bildas då regn faller över deponin (soptippen) och tvättar ut föroreningar när det sakta rinner genom avfallet. I äldre deponier bildas även lakvatten genom att grund- och ytvatten tränger in i deponin.

Lakvattnet kan innehålla tungmetaller, kväve, polyaromatiska ämnen, ftalater och andra organiska ämnen från deponin. Om miljöfarliga ämnen släpps ut i våra naturliga vattensystem kan skador uppkomma på miljö.

Även lakvattensediment i tex lakvattendammar kan vara intressant att undersöka. Detta material kan ge information om organiska föroreningar som har låg löslighet i vatten men som fäster på partiklar. Föreningarna ackumuleras i sedimentet.

Att analysera alla enskilda parametrar är kostsamt. Vi erbjuder därför ett karaktäriseringsprogram som på ett kostnadseffektivt och praktiskt genomförbart sätt beskriver väsentliga egenskaper hos lakvatten och lakvattensediment. Analysresultaten kan användas som underlag för bland annat miljöriskbedömningar, kontrollprogram och val/utvärdering av metoder för behandling av lakvatten.