Tjänster >> Miljö & Vatten >> Luftanalys miljö

Luftanalys miljö

Sidebar Image

Luftanalys i miljöundersökningar

Det finns flera anledningar till att analysera luft/gaser i miljöarbetet. Detta gäller inte minst vid undersökning och riskbedömning av förorenade områden. Porgas (luft som finns i hålrummen mellan jordpartiklarna) kan exempelvis innehålla flyktiga organiska komponenter som finns i jorden på grund av verksamhet vid industrier, bensinmackar, kemtvättar eller liknande. Analys av porgas kan användas för att bestämma såväl utbredning som källområde av en jordförorening. Inandning av ångor från föroreningar i inomhusmiljö är en viktig exponeringsväg som tas hänsyn till i beräkningar av riktvärden (KM/MKM) för mark enl. Naturvårdsverket (NV Rapport 5976, 2009). Mätning av halter i inomhusluften såväl som i porgasen kan därför vara ett viktigt komplement till jord och vatten, och rekommenderas av NV för ett flertal flyktiga ämnen. I flera fall är koncentration inomhus den exponeringsväg som är styrande för riktvärdet. Data från dessa mätningar kan även lägga till grund för ex modellberäkningar i en mer fördjupad riskbedömning. Dessutom kan det finnas behov av att utföra mer riktade provtagningar i en byggnad för att ta reda på var i konstruktionen ångor tränger in (via bottenplatta, väggar etc). Det kan också finnas situationer då själva källan till förorening finns i byggnaden som skall undersökas.

För ytterligare vägledning vid riskbedömningar av förorenade markområden hänvisas till Naturvårdsverkets rapport 5491 – Förorenade byggnader, undersökningar och åtgärder, Naturvårdsverkets rapport 5976 – Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning och AFS 2011:18 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden.

Dra nytta av vår unika kompetens

Eurofins Pegasuslab är en marknadsledande, ackrediterad, samarbetspartner för kemisk analys av luft. Pegasuslab har över 30 års erfarenhet när det gäller analyser i inomhusmiljö och detta gäller både byggskaderelaterade frågor såväl som miljöundersökningar. Vi erbjuder vägledning och support redan innan beställning, och vår breda kompetens kan bidra till en helhetslösning på problemställningen. Vid miljöundersökningar är det vanligtvis tre olika föroreningstyper som är aktuella, men om det råder tveksamhet om vad som ska analyseras är du välkommen att ta kontakt.

Vi erbjuder ett brett spektrum av ackrediterade laboratorieanalyser som gör det möjligt att analysera rätt ämnen för din frågeställning t.ex:
• Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter
• Petroleumprodukter ex flyktiga alifatiska och aromatiska kolväten (BTEX, TVOC mm)
• Polyaromatiska kolväten (PAH) och träimpregneringsmedel (PCP med nedbrytningsprodukter)

Eurofins Analykatalog, porgas

Provtagningstekniker

Beroende på provtagningssituation och matris som skall provtas finns det olika tekniker att tillgå. Det finns två huvudprinciper för hur ämnena adsorberas på provtagaren, pumpad (aktiv) och passiv provtagning. Båda metoderna har såväl fördelar som begränsningar som beror på både ämne och provtagningssituation.

• Pumpad (aktiv) provtagning: Applicerbar i de flesta situationer och ger en direkt mätning, men kräver en pump. Relativt kort provtagningstid och ger därför halten under en begränsad tidsperiod
• Passiv provtagning: Diffusionsbaserad provtagning där halt beräknas mha koefficienter. Ger medelvärde under längre tidsperiod (1-2v). Ingen pump el. dyl. behövs och är mindre känslig för fukt.

Vi erbjuder ett antal olika adsorbenter för både pumpad och passiv provtagning och kan ge råd kring valet beroende på frågeställning och behov. Mer information finns i våra produktblad (länk nedan).

Gällande olika provtagningssituationer och matriser kan Eurofins hjälpa till genom ett utbud av flera tekniker för att analysera:
• Pumpad provtagning av inomhusluft: Luftmätningar inomhus
• Riktad provtagning med porgasspjut: Pumpad provtagning i mark vid mätningar av förorenade marker och områden
• Riktad provtagning i eller mot byggnadskonstruktion: Pumpad provtagning vid mätningar inomhus i byggnadskonstruktion eller under husgrund/bottenplatta
• Passiv provtagning: Diffusionsmätning inomhus (gäller flertalet ämnen)

Dessa tekniker beskrivs i detalj i separata produktblad.

Beställning av utrustning

All provtagningsutrustning beställs via Eurofins Pegasuslab som ordnar frakt och returfrakt. Vid pumpad provtagning krävs en pump, vilken du kan hyra från oss. Pumparna kalibreras till luftflöden anpassade för det valda analyspaket och provtagningen som skall utföras. Vi tillhandahåller också aktuell provtagare (adsorbentrör) och instruktioner.

Vid provtagning i mark med porgasspjut erbjuder vi i samband med hyra av pump också:
• En vädertålig och värmeisolerande väska som står emot regn och kyla tack vara tätningslister och isolering. Väskan är även robust och stöttålig.
• Porgasspjut i metall inklusive tillbehör för att slå ner och dra upp spjutet (Slägga ingår ej).

I de fall som riktad luftprovtagning i eller mot byggkonstruktion utförs kan vid hyra av pump även exsickatorlock och långa latexslangar lånas.

Kontakta oss

För teknisk support, planering av provtagning, beställning av provtagningsutrustning och prisuppgifter kontakta Pegasuslab tekniska support.


CST PEGASUS, ASM, Stefan Eriksson, 010-4908264, stefaneriksson@eurofins.se, Per-Anders Frendberg, per-andersfrendberg@eurofins.se