Tjänster >> Miljö & Vatten >> Luftemission – rökgasanalyser

Rökgasanalyser

Sidebar Image

Eurofins – din samarbetspartner för kemisk analys av luftemissioner

Luftemissionsmätningar eller mätning av rökgaser innebär bestämning av det flöde av gaser, partiklar och vätskedroppar som bildas vid förbränning och släpps ut via skorstenen.

Rökgasen innehåller ofta farliga ämnen som kan skada omgivningen. Med tiden har allt högre krav ställts på kontroll av rökgasernas innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen, inte minst med tanke på den ökade avfallsförbränningen. De senaste decenniernas fokus på utsläpp av organiska ämnen och metaller har därför lett till hårdare miljötillståndsprövningar och strängare gränsvärden. Det nya industriemissionsdirektivet (IED; 2010/75/EU) innebär ytterligare skärpningar. För att kunna leva upp till kraven på begränsningar av utsläpp av miljögifter, måste avfallsförbränningsanläggningar, värmeverk, pappers- och kemisk industri samt cement- och stålindustrier mfl via provanalyser redovisa sina nivåer till myndigheterna.

Luftemissioner regleras huvudsakligen genom två förordningar, SFS 2013:252 (Förordning om stora förbränningsanläggningar) och SFS 2013:253 (Förordning om förbränning av avfall). En stor del av mätningarna sker genom stationära online instrument, men verifierande kemisk provtagning krävs. I andra fall är kemisk analys, t ex för dioxiner, enda alternativet. För information om olika provtagning- och analysmetoder hänvisas ofta till Värmeforsk handbok 937 (2005). Eurofins kan med ett heltäckande utbud av analyser erbjuda analys av rökgaser från industrins och energiföretagens skorstenar.

Filter, adsorbenter och absorptionslösningar

Kemisk mätning av utsläpp av halogener (saltsyra och vätefluorid) och svaveloxider sker oftast genom att leda en delström av rökgasen genom en absorptionsvätska som fångar ämnet av intresse. Samma sorts provtagning kan även utföras för vätecyanid, ammoniak, formaldehyd mm.

Tungmetaller provtas vanligtvis både på filter, typiskt av kvarts, och i absorptionslösning i kopplade system. För kvicksilver behövs ex en permanganatlösning medan andra metaller absorberas i en salpetersyra/väteperoxid vätska. Totalt brukar 11-12 metaller bestämmas.

Av organiska ämnen är dioxiner hårdast reglerade. Provtagning sker på en XAD-2 adsorbent. För denna sorts provtagning tillhandahåller Eurofins en praktisk väska med plats för två adsorbenter med tillhörande filter och flaska för sköljvätska. Väskan kan användas för transport från och till laboratoriet och på anläggningen vid provtagning. Ackrediterad analys sker enl. en europeiska standarden EN1948, som är den normalt föredragna metoden. Samma sorts provtagning kan också användas för ämnen som PCB, PAH, klorfenoler och klorbensener.

Rökgaskondensat, avlopp, bränsle och avfallanalyser

Det är inte bara emissionerna som behöver analyseras. Det finns krav även på kondensat och avlopp från förbränningsanläggningar. Eurofins tillhandahåller även här ett komplett ackrediterat utbud av ex dioxiner och tungmetaller.

Ibland, ex vid uppstart av en ny förbränningspanna el. liknande kan det finnas ett behov av att inte bara mäta rökgaserna utan att också analysera ingående bränsle. Här kan Eurofins bidra som helhetsleverantör av analyser genom vårt eget bränslelaboratorium.

Förutom emissioner, kondensat, bränsle mm måste ofta utgående aska bestämmas. Detta gäller både vid askåterföring till skogsmark såväl som för aska som måste deponeras. I båda fallen kan Eurofins hjälpa dig med nödvändiga analyser.

Analyskatalog/prislista - Bränsle
Läs mer om bränsle
Läs mer om avfall

Vi på Eurofins arbetar dagligen med analyser som hjälper våra kunder med problem som det här. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just Dig. Provkärl beställer du gratis hos vår kundsupport, och där bokar du även en hämtning.


CST ENV, ASM, Patrick van Hees, 010-4908151, patrickvanhees@eurofins.se