Tjänster >> Miljö & Vatten >> Markanalyser

Markanalyser

Sidebar Image

Eurofins – din totalleverantör av markanalyser

Naturvårdsverket (NV) tillsammans med länsstyrelserna har i Sverige identifierat ca 82 000 potentiellt förorenade områden. Länsstyrelserna arbetar med att riskklassa dessa platser oftast mha av den sk MIFO metoden. Riskklassningen ger en bedömning av föroreningarnas farlighet, halter, spridning samt områdets känslighet och skyddsvärde. Vidare gör Naturvårdsverket bedömningen att det finns ca 1300 förorenade områden i riskklass 1 (mycket hög risk) som måste prioriteras för åtgärder.

NV har tagit fram generella riktvärden för mark, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), och dessa ämnen och värden är ofta styrande för riskbedömning och efterbehandling. Eurofins erbjuder analys av alla de metaller och organiska ämnen som finns upptagna och analys sker enl. de rekommendationer som NV ger. Vi tillhandahåller också de analyser som petroleuminstitutets miljösaneringsfond SPIMFAB kräver.

Vår analysportfölj är dock mycket bredare än de ämnen som det finns riktvärden för hos NV. Eurofins kan hjälpa dig med att bestämma ett flertal andra föroreningar som perflourerade och bromerade ämnen såväl som kemikalier som ex kan vara intressanta för IED statusrapporter. Vi har också en stor kunskap kring bekämpningsmedel (pesticider) i mark (se separat länk). Dessutom kan vi erbjuda större delen av det periodiska systemet vad det gäller metaller. Om det är något ämne eller metall du saknar – kontakta oss!

Analyskatalog/prislista - Fasta prov
Klorerade alifater med låg rapporteringsgräns
Pesticider

Korta svarstider

Ofta kan svarstiden för analyserna vara kritisk tex i bygg och infrastrukturprojekt. Vi har 3 dagars normal svarstid på olja (alifater/aromater), PAH och tungmetaller i förorenad mark. För dessa paket kan vi också erbjuda ännu kortare svarstider med Eurofins 0700, Over night och 24h (se produktblad). Observera att de två förstnämnda måste föranmälas. Även för andra analyser kan vi erbjuda olika alternativ för expressanalys t.ex. kan vi efter föranmälan analysera PCB7 i mark med over night analys. Kontakta oss för mer information!

Svarstider som passar er
Förorenad mark - 3 dagars svarstid
Produktblad 0700/Overnight för förorenad mark

Screening

På många platser kan det ha funnits ett flertal olika verksamheter och detta under olika tidsperioder. Därför kan det kan vara svårt att veta vilka föroreningar som kan förekomma. Förorenade massor kan också ha flyttats från ett område till ett annat. Sammantaget finns det därför ofta anledning att screena för en mängd olika ämnen. Eurofins kan erbjuda två screeningpaket, med organiska ämnen och metaller, som är lämpliga för just denna typ av undersökning – Enviscreen och TerrAttesT . Av Enviscreen finns även en mindre variant – Medio Enviscreen. Dessa paket kan hjälpa dig att avgöra vilka ämnen som kommer att bli begränsande vid en eventuell sanering eller vilka ämnesgrupper som det ska läggas fokus på i en fortsatt kartläggning. Båda paket, som också finns för vatten, ger ett brett spektrum av möjliga föroreningar med upp till 220 analyserade ämnen. Vi kan dessutom utföra förutsättningslösa semi-kvantitativa screeningar för flyktiga (VOC) och mindre flyktiga (S-VOC) organiska ämnen.

Analyskatalog/prislista - Screening
Enviscreen och medio enviscreen
Terratest

Fördjupad riskbedömning och provtagning

I många fall finns ett behov av att göra en fördjupad riskbedömning ex för att ta fram platsspecifika riktvärden. Här kan ett antal andra analyser bli aktuella som laktest för bestämning av Kd värden, biotillgänglighetstest eller ekotox tester, både akvatiska och terresta. Vissa analyser kan också bidra till val av åtgärdsteknik. Genom vårt breda nätverk inom koncernen kan vi tillhandahålla ett stort utbud av relevanta tester. I det fallet att man vill veta mer om jordens textur kan vi ta fram en siktkurva och även analysera organisk halt genom TOC analys eller glödförlust. Kontakta oss med dina frågor vad vi kan erbjuda.

Eurofins erbjuder också provberedning av jord inför metallanalys enligt era önskemål, vilket vanligtvis kan utgöras av siktning <2mm med eller utan torkning (ISO 11464). För flyktiga ämnen kan konventionell provtagningsteknik leda till missvisande analysresultat på grund av förluster av flyktiga ämnen. För att minimera förluster vid provtagning av jord erbjuder Eurofins nu analyser där provtagning sker direkt i headspace-vial. Vi tillhandahåller vialer gratis.

Provberedning av jordprover före metallanalys
Provtagning av flyktiga ämnen i jord direkt i vial

Andra frågeställningar kopplade till mark

Uppgrävda massor är oftast att betrakta som avfall och måste ibland även bedömas om de är att betrakta som farligt avfall. Även rivningsavfall av olika slag kan förekomma. Om dessa jordmassor och avfall skall tas om hand på deponi krävs vanligtvis laktest, TOC och ev ANC. I vissa fall vill man försöka återanvända jordmassor och då kan de tester som finns i NVs handbok 2010:1 vara av intresse. Se våra sidor om avfall för mer information vad vi kan erbjuda.

Ett angränsande område är anläggningsjordar. Här kan vi erbjuda nödvändiga analyser för bestämning av textur och näringsinnehåll. Kontakta oss eller Eurofins Food & Agro för mer information.

Naturligtvis har vi också ett komplett utbud av nödvändiga vattenanalyser som matchar vårt utbud av markanalyser.

Avfall
Vatten

Vi på Eurofins arbetar dagligen med analyser som hjälper våra kunder att lösa en mängd olika problem. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig! Du kan också gratis beställa provkärl hos vår kundsupport, och även boka en hämtning.


Teknisk konsultation
ASM Patrick van Hees, 010-4908151, patrickvanhees@eurofins.se