Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> SSP/ISM Provberedning

SSP/ISM Provberedning

Sidebar Image

Incremental sampling methodology (ISM), ofta kallat Stegvis samlingsprovtagning (SSP) på svenska, är en strukturerad metodik för samlingsprovtagning med avsikten att reducera variabilitet och få en mer korrekt gemonsnittlig föroreningshalt. I fält bygger den på identifiering av decision units (sv: egenskapsområden), både i yt- och djupled, och att större antal delprov (>30 typiskt) tas från dessa områden. Metodiken är ursprungligen amerikansk och har tagits fram av  Interstate Technology & Regulatory Council (ITRC, 2012). De senaste åren har den blivit allt mer tillämpad även i Sverige.

Provberedning på laboratoriet är en del av konceptet. Samlingsprovet måste prepareras till ett lämpligt analysprov och genomgå siktning, homogenisering, neddelning och ev storleksreduktion anpassat till ISM/SSP. Eurofins har i samarbete med miljökonsulter som tillämpar metodiken tagit fram olika alternativ och vi har nu flera års erfarenhet. Arbetsmomenten är baserade på våra ackrediterade standarder EN 16179 och ISO 11464.

Nu introducerar vi tre olika provberedningspaket anpassade till mindre flyktiga ämnen. Exempel utgör tungmetaller, PAH, PCB, PFAS, pesticider, dioxin och tyngre alifater/aromater. Paketen innehåller torkning (35C), siktning <2mm och neddelning. Neddelning utförs med riffellåda (PSL0L), rotary neddelare (PSL0M) eller 2D Japanese slabcake (PSL0N). De två senare rekommenderas endast till finare matriser som ex sediment. En skillnad mot vanliga prov är att TS halt kommer att redovisas som fukthalt (100-%TS). Ytterligare möjligheter att anpassa provberedningen finns, kontakta oss för vidare diskussion.

SSP/ISM kommer att vara ett av ämnesområdena för vårt frukostseminarium i Malmö 8 Dec.

Kontakta Eurofins experter!

Frågor om SSP/ISM provberedning kan besvaras av Needa Shaheen: tfn 010-490 8150, e-mail: needashaheen@eurofins.se eller Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se