Miljö & Vatten >> Nyheter - Miljo >> Uppdaterad Avfall Sverige Rapport för Klassificering av Förorenade Massor

Uppdaterad Avfall Sverige Rapport för Klassificering av Förorenade Massor

Sidebar Image

I dagarna publicerade Avfall Sverige den nya rapporten för bedöming av framför allt schakt- och muddermassor samt förorenade jordar. Denna rapport (Avfall Sverige 2019:01) ersätter den tidigare från 2007, vars riktvärden för farligt avfall har använts frekvent i branschen. Sedan anpassningen av avfallförordningen till kemikalielagstiftningen (CLP) 2015 är det mycket som har hänt avseende hur klassificeringen skall gå till. Den nya rapporten väger in de 15 olika HP-faktorerna, POP förordningen och annan relevant lagstiftning/guidelines, och ger FA riktvärden för ca 60 föroreningar. Listan är anpassad till de ämnen som Naturvårdsverket har publicerat generella riktvärden för i mark (MKM/KM), inkl PFOS (från SGI) och de substanser (ex DDT) som lades till 2016. Riktvärdet för PFOS, taget från POP förordningen, kan också tillämpas på SLV PFAS11 och/eller fler PFAS ämnen.

Som förväntat har riktvärdena för vissa ämnen höjts (ex Ba) medan andra har sänkts (ex Hg, PAHc alt –H, fri CN) i jämförelse mot 2007. Matchningen mot MKM/KM listan innebär bl.a att det nu finns enskilda FA riktvärden för flera VOC ämnen. PAH16 har delats upp i PAH-L, -M och –H mot tidigare PAHc och PAHövr.  En annan nyhet är att värden för lättlöslig kobolt, kadmium och nickel har försvunnit. Även exempel för sammanvägning av HP faktorer i de fall summering skall göras (HP4, 6, 8, 14) ges. Alla riktvärden är som förut angivna i mg/kg Ts.

Gällande haltbestämning i de förorenade massorna hänvisas generellt till SIS analysguide för förorenad mark. Vid innehåll av aska, slagg etc i massorna anges EN13656 och EN13657 som alternativ. Dessa två metoder finns dessutom inkluderade i NFS2004:10 och EU:s klassificeringsguide. Arbetet har letts av Kemakta och Patrick van Hees från Eurofins har varit med i referensgruppen tillsammans med andra branschföreträdare och myndigheter.

Mer information finns på länken

Avfall Sverige Rapport 2019:01 (kostnad för icke-medlemmar)

Kontakta Eurofins experter!

Frågor om avfallsanalyser kan besvaras av Patrick van Hees: tfn 010-490 8151, e-mail: patrickvanhees@eurofins.se eller Caroline Filipsson: tfn 010-490 8109, e-mail: carolinefilipsson@eurofins.se