Tjänster >> Miljö & Vatten >> Passiv provtagning

Passiv provtagning

Sidebar Image

Passiv provtagning är en teknik med vilken man kan mäta den lösta halten av ett ämne i vatten. Passiva provtagare lämpar sig väl för att upptäcka och övervaka långsiktiga förändringar och trender av lösta halter av föroreningar. Eftersom exponeringstiden är relativt lång minskar risken för att tillfälliga utsläpp undgår upptäckt. Kvantifieringsgränserna vid passiv provtagning är generellt lägre än vid vanlig stickprovtagning av ytvatten. Metoden är särskilt lämplig för vattenförekomster där föroreningskoncentrationerna förväntas vara mycket låga, uppvisa stora variationer över tiden eller om utsläppen är av tillfällig karaktär.

Eurofins Environment kan erbjuda utrustning för och analyser av adsorbenterna SPMD, POCIS och DGT. SPMD används för opolära organiska ämnen (t ex dioxin och PAH), POCIS för polära organiska ämnen (vissa bekämpningsmedel) och olika varianter av DGT används för metallanalys.

Vatten, passiv provtagning


Teknisk konsultation
ASM Helena Takner, 010-490 8114, helenaolsmantakner@eurofins.se