Tjänster >> Miljö & Vatten >> Pesticider

Pesticider

Sidebar Image

Många bekämpningsmedel utgör riskfaktor under lång tid. Användande och hantering av bekämpningsmedel kan medföra förorening av jord och sediment, med risk för exponering av människor och marklevande djur – och även vattenmiljön efter spridning. Många pesticider uppvisar hög toxicitet. Flera av de klassiska klorpesticiderna, till exempel DDT, bryts ner extremt långsamt och ger kroniska effekter i växt- och djurliv. Flera av de här bekämpningsmedlen är därför reglerade i Stockholmskonventionen för POP (persistant organic pollutants).

Analyser av bekämpningsmedelsrester är ett område där Eurofins ligger i absolut framkant. Eurofins har ett stort ledande pesticidlaboratorium i Sverige och vårt produkt- och tjänsteutbud inom provtagning och analys är väl anpassade till svenska förhållanden. Våra experter kan besvara alla dina frågor kring bekämpningsmedel, även vid mycket speciella fall. Vid behov erbjuder vi även särskild konsultation, vilket kan minska kostnaderna avsevärt genom att problemen identifieras och avgränsas på rätt sätt.

Användandet av bekämpningsmedel i Sverige har varierat mycket, både beroende på verksamhet och tidsperiod. Inför provtagning är det därför viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om provtagningsplatsen. Som hjälp har vi tagit fram ett antal verksamhetsspecifika paket som kan ses som generella rekommendationer baserade på vår kunskap och erfarenhet. Ett av Eurofins paket är till exempel utvecklat för banvallar och bangårdar, medan ett annat (för klororganiska pesticider) ofta används både i gamla växthus och i sediment (exempelvis muddermassor) samt vid miljöövervakning. I hamnområden kan förutom tennorganiska ämnen även irgarol och diuron vara av intresse.

I de fall som verksamheten har varit okänd eller av blandad karaktär (till exempel i sågverk) kan något av våra screeningpaket för polära, semipolära eller opolära pesticider vara av intresse. Det förstnämnda paketet inkluderar bland annat fenoxisyror medan det andra inkluderar ett stort antal ämnen från klorpesticider och vedimpregneringsmedel (exempelvis konazoler, tolyfluanid) till doppningsmedel (exempelvis imidakloprid).

Eurofins erbjuder även provtagning och analys av de pesticider som ingår som prioriterade i EU:s vattendirektiv (2013/39/EU).

Analyskatalog/prislista - Fasta prov, bekämpningsmedel
Analyskatalog/prislista - Vatten, bekämpningsmedel
Produktblad -  Pesticider


Beställningar, utskick av material och generella frågeställningar
Kundsupport Eurofins Environment, 010-4908110, info.environment@eurofins.se

Teknisk konsultation
ASM Patrick van Hees, 010-4908151, patrickvanhees@eurofins.se
Torbjörn Synnerdahl, 010-4908317, torbjornsynnerdahl@eurofins.se