Tjänster >> Miljö & Vatten >> Recipientvatten

Recipientvatten

Sidebar Image

I vår recipientvattenkontroll undersöker vi sjöar, vattendrag och kustvatten.

En recipient är definitionsmässigt mottagare av utsläpp från t.ex. industrier eller kommunala reningsverk. Våra undersökningar omfattar dock även mer opåverkade vatten i samband med kontroll av badvatten, uppföljning av kalkningar, kontroll av fiskevatten mm. Ofta görs provtagningen under många år och på samma plats för att få en uppfattning om den långsiktiga utvecklingen i våra sjöar och vattendrag. Analyserna kan omfatta kemiska, mikrobiologiska och biologiska undersökningar.

Kemiska analyser vatten och sediment
Organiska analyser vatten och sediment
Mikrobiologiska analyser
Pesticider vatten och sediment
Biologiska analyser


Teknisk konsultation
ASM Petra Schultz, 010-490 8190, petraschultz@eurofins.se