Tjänster >> Miljö & Vatten >> Sediment

Sediment

Sidebar Image

Sediment är avlagringar i en vattenförekomst, som består av fragment från mineraler och organiskt material samt olika utfällningar. Detta är material som har transporterats med vatten, vind eller isar.

Sediment är både källa och lagringsplats för olika miljöföroreningar. Föroreningar kan frigöras från sediment vid förändrade redoxförhållanden, bioturbation, erosion, etc vilket ökar exponeringsrisken för organismer.

Många organiska föroreningar är svårlösliga i vatten och binder därför helt eller delvis till partiklar som sedimenterar. Metaller binds t ex som oxider i utfällningar eller till organiska partiklar. Vanliga föroreningar kopplade till sediment är tungmetaller, oljeföroreningar, PAH, bekämpningsmedel, tennorganiska föreningar, mm.

Eurofins Analyskatalog
Fasta prov - Organiska analyser
Fasta prov - Flyktiga organiska analyser
Fasta prov - Oorganiska analyser


Teknisk konsultation
ASM Ingrid Westman Lernstål, 010-490 8122, ingridwlernstal@eurofins.se