Växtodling >> Gödsel >> Gödslingsguiden

Gödslingsguiden - Grunden för medveten gödsling

Sidebar Image

Chansa inte med din gödsling – vår gödslingsguide ger dig svaren du behöver!

Tillgänglig eller inte tillgänglig för grödan?

För att ge större insikter om hur jorden fungerar, skiljer Eurofins Agro mellan de olika fraktioner i vilka näringsämnen kan finnas i jorden. Näringen kan finnas på tallriken (direkt absorberbar), på bordet tillgänglig), i köket (jordens förråd) och i källaren (totalt förråd).

Det organiska materialets kvalitet

Gödslingsguiden ger mer insikter om det organiska materialets (OM) kvalitet. Organiskt material består huvudsakligen av C, N, S och P. De ömsesidiga förhållandena ger information om det organiska materialets ”kvalitet”. Ett ”dynamiskt”OM levererar mycket N och S, ett ”stabilt” OM är bra för strukturen, vattenhållningen och CEC-bindningen. OM-kvaliteten återfinns i analysresultaten på rapportens framsida och som infografik under OM-balans.

 

Strukturtriangeln ger insikter om CEC

En bra jordstruktur är ovärderlig. Jord med en bra struktur är lättarbetad, håller tillräckligt med vatten och slammar inte igen vid regn. En dålig struktur kan bero på kalciumbrist i ler-mullkomplexet (eller ett överskott av K och Na). Jorden blir förtätad. Gödslingsguiden ger information om förhållandet mellan Ca, K och Mg i jorden via den unika ”strukturtriangeln”. Gödslingsguiden tar med CEC i beräkningen. CEC är en förkortning av katjonbyteskapacitet (Cation Exchange Capacity). På vanligt språk betyder det: mängden näringsämnen som kan bindas till ler-mullkomplexet. CEC kan mättas med Ca, Mg, K, Na och i mindre grad NH4+, Al, Fe, Mn och H.

Din jordtyp i texturtriangeln

Alla odlingsentreprenörer vet ungefär vilka jordtyper de har på sin mark. Men vilken typ är det mer exakt? Är det ren lerjord, lätt lerjord, sandjord, lerig sandjord, sandig lerjord eller siltjord? Och hur skiljer sig de olika odlingsmarkerna från varandra? Bara mer eller mindre sand, lera eller silt kan innebära stora skillnader i egenskaper och bearbetningsförmåga. Den blå punkten i analysrapportens texturtriangel visar dig i ett ögonkast vilken struktur din odlingsmark har. Även risken för igenslamning och vinderosion anges.

Beräkna maximal bevattning för grödan

Vid torrt väder kan sprinklerbevattning vara en lösning. Sprinklerbevattning kan förhindra tillväxthämning och sämre skörd. Men det är mycket dyrt att bevattna. pF-kurvan är ett unikt verktyg för att förbättra sprinklerbevattningens effektivitet per ytenhet. Med användning av pF-kurvan kan man beräkna hur många millimeters bevattning som är till nytta. Vid mer bevattning dräneras vattnet eller sipprar ned till djupa jordlager. Genom att jämföra pF-kurvorna för olika odlingsmarker kan man också se (även för arrendemark) vilken mark som är känsligast för torka. På så vis kan du spara vatten och bränsle. Vid torrt väder kan dessa extrakostnader vara höga.

Parametrar för jordens biologiska aktivitet

Jordens bördighet utgörs av den kemiska, fysikaliska och biologiska bördigheten. En bestämning av den mikrobiella aktiviteten i jorden finns redan. Nya parametrar för
jordens biologiska aktivitet ger insikter om den totala mikrobiella biomassan och den mikrobiella aktiviteten.

Gödslingsguiden

Jord och gödsling

Gödslingsguiden ger insikter om:

  • De essentiella näringsämnena; såväl makro- som mikronäringsämnen. 
  • Både växttillgängliga näringsämnen och leveransförmågan (jordens förråd) anges. 
  • Balansen för organiskt material, för att bibehålla nivån av organiskt material. 
  • Gödslingsråd ges för önskad gröda/önskade grödor. Råd finns för över 100 olika grödor. 
  • Råd om jordförbättring kan lämnas för att öka markens avkastningspotential. 
  • Jordens kemiska och fysikaliska bördighet och en jordbiologisk indikator. Gödslingsguiden kan användas för betesmark, majsodling, åkermark, frilandsodling av grönsaker, fruktodling, odling av blomlökar och trädodling; kort sagt all frilandsodling. 
  • Gödslingsguiden rapporterar analysresultaten i kg per ha i det jordlager som provet tagits från. 

Infografik 

Utöver gödslingsråd innehåller Gödslingsguiden infografik om: 

  • Jordtyp  (texturtriangel), både för torvjord (torvrik sand/lerig torv och torv) och för mineraljord (sand-/ler-/lössjord). Möjligheter att förbättra den potentiella jordstrukturen (strukturtriangel). 
  • pF-kurvan med information om maximal bevattning av grödan. 
  • Det organiska materialets kvalitet.

Råd om kalcium för olika grödor

Ca-rådet är främst avsett att förhindra kvalitetsproblem som bladkantsbränna, vissnesjuka, brunfärgning eller bladfläckar. CA-rådet tar hänsyn till den specifika grödans egenskaper, som Ca-behov, känslighet för kvalitetsförsämring och typ av gröda.

Komponenter i Gödslingsguiden

Kemiska
• N-total
• C/N-kvot
• N-leveransförmåga
• S-total
• C/S-kvot
• S-leveransförmåga
• S- växttillgänglig
• P- förråd (P-AI)
• P- växttillgänglig
• K- förråd
• K- växttillgänglig
• Mg- förråd
• Mg- växttillgänglig
• Ca- förråd
• Ca- växttillgänglig
• Na- förråd
• Na- växttillgänglig
Fysikaliska
• pH
• Organiskt material
• Organiskt kol
• Kalciumkarbonat
• Igenslamning
• Vittring
• CEC
• Ca-mättnad
• Mg-mättnad
• K-mättnad
• Na-mättnad
• H-mättnad
• Al-mättnad
• CEC-mättnad
Biologiska
• Biologisk aktivitet

Spårämnen

• B
• Cu
• Mn
• Zn
• Se
• Co
• Si
• Mo
• Fe
Texturtriangel

Strukturtriangel

Balans för organiskt 
material

Kvalitet på organiskt 
material

pF-kurva

Ladda ner som pdf