Växtodling >> Jord - Friland- och växthusodling >> Frilandsodling

Frilandsodling

Sidebar Image

Analyser för frukt- bär- och grönsaker på friland

Då man odlar frilandskulturer som frukt- bär och grönsaker är det viktigt att ta långsiktiga beslut vid odlingens anläggningsskede. Sådana faktorer är till exempel växtplats och jordförbättringsåtgärder. För att veta vilka förbättringar av jorden som behöver vidtas underlättar det med en markkartering som grund. pH-värdet är bl.a. av central betydelse för en framgångsrik odling då det påverkar markens tillgänglighet av näring.

Med hjälp av Eurofins jordanalysutbud kan du kontrollera nivåerna av pH, näringsvärden och jordens textur. Utöver jordanalyserna kan vi även erbjuda bladanalyser där vi bestämmer vad växten har tagit. Med provsvaret följer en tolkningsmall där man kan jämföra sina egna värden med riktvärden för de olika ämnena.

Följesedlar
Frukt och grönt
Frukt och grönt - bilaga 1 - gödslingsråd
Bevattningsvatten
Växt och jord - potatis
Tolkning av analysresultat - frilandsodling