Tjänster >> Inomhusmiljö - Eurofins Pegasuslab >> Våra produkter

Våra produkter

Sidebar Image

Byggnadsmaterial som är angripna av fukt eller mikroorganismer, eller avger avvikande kemiska emissioner, kan ge negativa hälsoeffekter och luktproblem. Effekterna kan finnas kvar lång tid efter att fukten torkat ut och mikroorganismerna dött.

Vid fukt- och mikrobiella skador avges ämnen som vi kan analysera i luftprover. Du får en rapport som inte bara innehåller siffror utan också en genomgång av vad de betyder – en färdig diagnos som du kan använda för att åtgärda eller avskriva problemet.

Val av analys vid olika skadeproblem

Avvikande luftprofiler  kan visa om det förekommer

  • aktiva mikrobiella skador (mögel och bakterier)
  • fuktbelastade byggnadsmaterial
  • kemiska emissionsproblem från t ex lim, målarfärg, plastmattor, linoleum, oljebehandlingar eller kreosot

Asbest

Asbest

Ska du bygga om eller jobbar med rivning och sanering?  Misstänker du att det finns asbest i fastigheten eller i inomhusmiljön? Enligt Arbetsmiljöverket ska du alltid ta ett asbestprov om du är osäker.

Vi analyserar asbest i damm, luft eller material med svarstider så korta som 3 timmar.

Produktblad för asbest i damm, luft, partiklar och återvinningsbränsle
Asbest i återvinningsbränsle
Asbest i material damm och luft

Kemi

Kemi

Kemiska luftanalyser, t ex ScreenAir, används för att ta reda på om det förekommer skador som kan påverka inomhusluften negativt. Analyserna ger ett underlag för en fördjupad fukt- och byggnadsteknisk utredning, med målet att hitta källan till avvikande emissioner.  Materialanalyser är ett komplement för att bekräfta den skada du har identifierat med luftanalysen.

Produktblad Kemisk luftanalys
Screenair indoor – för en helhetsbild av inomhusluften
MVOC
PAH
VOC

Produktblad Kemisk materialanalys
Betongprofil
Materialemissioner
Impregneringsmedel

Mikrobiologi

Mikrobiologiska materialanalyser rekommenderas vid misstanke om fuktpåverkade material och konstruktioner,  speciellt gamla och torra skador. Med traditionell mikroskopiteknik eller modern DNA-teknik får du svar på frågor om mikrobiell tillväxt, arttypning och totala andel levande och döda mikroorganismer.

Produktblad Mikrobiologisk materialanalys
Direktmikroskopering
Hussvampsanalys med DNA-teknik
Mikrobiologisk analys med DNA eller mikroskop
Odling
Rötskadeanalys inkl åldersbedömning
Totalantal
Utökad mikrobiologisk basanalys inkl åldersbedömning

Produktblad Mikrobiologisk luftanalys
Spormätning i luft med DNA eller mikroskop

Miljöanalyser

Miljöanalyser

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter finns i förorenade byggnader och mark (porgas). Våra metoder för att kvantifiera mängden är ackrediterade och du kan beställa både utrustning (pumpar och jordspjut) och få teknisk support.

Produktblad Miljöanalyser
Klorerade lösningsmedel i luft
PAH i luft
Petroleum i luft 

Utrustning & tjänster

Provtagningsutrustning inkl. tillbehör kan du låna av oss för de prover som vi ska analysera. Lånet är kostnadsfritt under 3 arbetsdagar. För priser se vår prislista.