Tjänster >> Mjölk och Mjölkproduktion >> Kokontroll - Standardanalyser

Kokontroll - Standardanalyser

Sidebar Image

Eurofins Milk Testing erbjuder både standardanalyser och veterinäranalyser på mjölkprover tagna i samband med kokontrollen.

Standardanalyser omfattar i dag Fett, Protein, Celltal och Urea, men kan utvidgas till att också omfatta exempelvis Laktos och Ketonkroppar.

Analyserna utförs med FTIR/IR- och fluorescensteknik på Combifoss, instrument från Foss, som konstant upprätthålls med referensmetoder. En robot, ILAS 3000 är kopplat till instrumenten som standardiserar och automatiserar provflödet.

Kornas mjölkavkastning mäts regelbundet. Mätningarna ger ett bra underlag för att förbättra juverhälsa, mjölkkvalitet och utfodring; områden som är ekonomiskt viktiga i mjölkproduktionen.

Årligen analyseras ca 3 miljoner prov i kokontrollen på det högteknologiska laboratoriet i Jönköping. Analyserna är ackrediterade av Swedac.

Fett och Protein

Fett- och proteinanalyserna är historiskt sett två av de viktigaste analysparametrarna i samband med mjölkavräkning, i första hand för att dessa två komponenter utgör de huvudsakliga innehållsämnena i de flesta mejeriprodukter.

Fett- och proteinhalterna är viktiga för att följa upp foderstatens balans och styr mjölkens betalning.

Resultaten är därför mycket viktiga i samband med processtyrning på mejeriet och mycket viktiga för mjölkproducenten i samband med styrning av foder och avel på gården.

Celltal

Celltalet är ett uttryck för det antal somatiska celler som finns i mjölken, vilket återigen är ett uttryck för kons hälsa i juvret.

Celltalet är ett viktigt mått för att följa och bedöma juverhälsan.

Urea

Ureainnehållet är i första hand ett uttryck för om korna utfodras med mer protein än de kan omsätta till protein i mjölken.

Ureahalten är ett mått hur väl foderstaten är i balans proteinmässigt. En bra balanserad, sammansatt foderstat är viktig för exempelvis fruktsamheten.