Tjänster >> Mjölk och Mjölkproduktion >> Leverantörsmjölk – mjölkkvalitet och sammansättning

Leverantörsmjölk – mjölkkvalitet och sammansättning

Sidebar Image

Leverantörsmjölk – mjölkkvalitet och sammansättning

Analyser av mjölkråvara är historiskt sett ett av Eurofins Milk Testings kärnkompetensområden, som historiskt är benämnt mjölkbedömning.

Den första mjölkbedömningsföreningen i landet startade 1908 i Södermanland. Verksamheten bedrevs mellan 1978 till 2001 i MSAB, Mjölkbedömningens Service AB.

Det finns idag cirka 4000 mjölkleverantörer i Sverige. Eurofins Milk Testing ansvarar för att dessa mjölkproducenter får en opartisk och oberoende kontroll och validering av den mjölk de levererar till mejeriet. Vårt laboratorium i Jönköping analyserar årligen ca 3,5 miljoner mjölkprov, vilket motsvarar cirka 20 miljoner analyser.

Vi utför såväl kemiska som mikrobiologiska och sensoriska analyser för att säkerställa kvalitén i respektive mjölkprov. Huvudparten av dessa analyser utförs på mycket avancerad utrustning, som säkerställer att analysresultatet går att avläsa efter bara några få minuter. Vår utrustning kontrolleras regelbundet gentemot referenslaboratorier i Europa för att säkerställa en hög kvalitet.

Mjölkkvalitet är oerhört viktigt för både mjölkproducenten, mejeriet och slutanvändarna av diverse mejeriprodukter.

För dokumentation av mjölkkvaliteten analyserar Eurofins Milk Testing en rad olika parametrar som dels används i samband med mejeriets avräkning till mjölkproducenten och dels i samband med processtyrning på mejeriet.

I slutändan används dessa analysresultat också av myndigheterna, så att konsumenterna av diverse mjölkprodukter försäkras om bästa möjliga kvalitet.

Flera av våra kunder använder tjänsten PVH – provtagning vid varje hämtning – som innebär att ett mjölkprov tas ut vid varje hämtning av mjölken på gården. Proven transporters sedan i en obruten kylkedja inom 30 h till vårt laboratorium i Jönköping. Proven analyseras efter mejeriet kravspecifikation och lagras därefter i ett kylrum i 5 dygn för spårbarhet till enskild producent.

Bakterietal

Bakterietal är ett uttryck för antalet bakterier i mjölken och kan ses som ett mått på den hygienska kvalitén på leverantörsmjölken. Bakteriehalten säger dels något om kons hälsa och dels något om mjölkhygienen på gården, men också något om hur mjölken har förvarats. Problem kan härröra sig från kor med juverinflammation, dålig kylning av mjölken eller bristande hygien i mjölkarbetet.

Eurofins Milk Testing använder idag en analysutrustning som visar resultaten efter 3 minuter jämfört med tidigare då normalt var 3 dygn. Analysen utförs på en Bactoscan som konstant upprätthålls mot analyser av bakterietal utförda med referensmetoden.

Termoresistenta bakterier

Bakterier som är mer värmetåliga än övriga bakterier klassificeras som termoresistenta bakterier. Dessa bakterier kan överleva pastöriseringen och skapar problem för mejerierna i form av begränsning i mjölkens användbarhet. Orsaken av termoresistenta bakterier kan ofta härledas till diskningen av mjölkningsanläggningen.

På laboratoriet erbjuder vi analyser av termoresistenta bakterier till våra kunder.

Sporer

Vissa typer av bakterier kan överleva extrema former av stress - till exempel en värmebehandling av mjölk. Bakterierna överlever i en icke vegetativ form som kallas sporer. Eftersom sporerna kan överleva värmebehandlingen kan de orsaka problem i mejeriernas tillverkningsprocess, där de exempelvis kan orsaka feljäsning av ost och försämrad ostkvalitet.

Sporanalys utförs med hjälp av en teknik där mjölken dispenseras i provröret tillsammans med lämpligt substrat. Därefter värmebehandlas provet innan det inkuberas och eventuell tillväxt sker.

Antibiotika

Mjölk med normal sammansättning hämmar inte bakterietillväxt.

Vid våra laboratorier inom Eurofins har vi en mycket stor erfarenhet att analysera förekomsten av antibiotika. Antibiotikaämnena identifieras främst med ELISA teknik.

Lukt och smak

Mjölkens smak och lukt påverkas av vad kon äter, hur mjölken behandlas, kondition på kons spenar samt från omgivning mjölken vistas i. Exempel på lukt och smakfel kan vara, syrlig smak, härsken smak, oxidationssmak, kemkaliesmak, fodersmak, oren smak, blodinblandning med mera.

På laboratoriet utför vi visuella och sensoriska analyser på mjölken för att fastställa att den inte ser, smakar eller luktar avvikande.

Fett- och proteinhalt

Analyserna ingår i mejeriernas betalningssystem till mjölkproducenterna.

Mäts med Fourier Transform Infraröd (FTIR)-analys i CombiFoss 6000 utrusning från Foss. Kontrollsystem med kända referensvärden både nationellt och internationellt.

Cellhalt

Analyserna ingår i mejeriernas betalningssystem till mjölkproducenterana.

Cellhalt, är mätning av somatiska celler, som med flödescytometri och fluorescensteknik analyseras i vår Fossomtic utrustning från Foss. Kontrollsystem motsvarade rutiner som för fett- och proteinhalt.

Ureahalt

Ureahalten i mjölken användas som ett mått på kornas proteinförsörjning.

Mäts med FTIR-teknik motsvarande teknik och rutiner som för fett- och proteinhalt.

Fryspunktscreening, laktoshalt, FFA – fria fettsyror och fett profil

Är parametrar som vi även kan erbjuda analys på. Kontakta oss för närmare diskussion och upplysningar.