Tjänster >> Djurproduktion >> Industrifoder

Industrifoder

Sidebar Image

Varför ska man analysera?

Alla som på något sätt producerar, bearbetar, lagrar, transporterar eller distribuerar foder är foderföretagare. Även de som gör det för utfodring av djur på sin egen gård är foderföretagare. Som foderföretagare måste din anläggning registreras hos Jordbruksverket och det åligger då dig som foderföretagare att genom ett egenkontrollprogram kontrollera ditt foder och din verksamhet årligen.

I Sverige har Jordbruksverket det övergripande ansvaret för foderkontrollen. Länsstyrelserna kontrollerar primärproduktionen, det vill säga våra lantbrukare, medan Jordbruksverket kontrollerar resten av foderkedjan.

Bland annat kontrolleras detta

• märkningsuppgifter
• att företaget och dess foder är registrerade hos Jordbruksverket
• allmän hygien, hygienprogram och företagens egenkontroller
• företagens riskhantering enligt HACCP-principen
• användning av fodertillsatser och foderråvaror
• tillverkning och journalföring av foder som innehåller läkemedel
• dokumentation och åtgärder avseende reklamationer
I enlighet med den årliga kontrollplanen tas prover för kontroll av att fodret är säkert och avseende redligheten.

Prover avseende fodrets säkerhet avser frånvaron av oönskade ämnen, till exempel tungmetaller, dioxiner, mögelgifter/mögeltoxiner och mikrobiologiska föroreningar (i huvudsak salmonella). Vad som provtas varierar från år till år och beslutas efter gemensam analys av Jordbruksverket och SVA.

Provtagning avseende redligheten avser en jämförelse av deklarerade värden på förpackningar och analyserade värden, till exempel uppgiven halt protein.

Ett växande område som vi framförallt ser på livsmedelsisdan men som i allra högsta grad även påverkar foderindustrin är redlighetsrelaterade frågeställningar. Med Redlighet menas att du som kund eller konsument skall kunna lita på fodret är Äkta (artbestämning), har korrekt geografiskt Ursprung, inte är (sammansättning) Utspätt eller Uppblandat med billigare eller hälsovådliga insatsvaror, samt är Producerat på deklarerat vis; såsom exempelvis ekologiska produkter.

GMO är ett annat område som är aktuellt för fodertillverkare att ta hänsyn till. I ett försök att förbättra råvaror, livsmedel och foder har man under en lång tid förändrat växternas arvsmassa, detta genom olika korsnings- och förädlingsmetoder. Man använder sig då av genmodifiering för att tillföra växterna egenskaper som traditionell förädling inte kan. Genmodifiering är en omdiskuterad teknik och inom EU ställs hårda krav på märkning så att man som konsument ska veta om produkten innehåller eller framställs av genmodifierade organismer (GMO).

Produkter som innehåller eller framställs av mer än 0,9% EU-godkänd GMO måste märkas. GMO grödor som inte är tillåtna på den europeiska marknaden får inte förekomma oavsett halt. Det är bl. a relevant att kontrollera råvaror och ingredienser från soja, majs, raps och bomull.

EU har världens hårdaste lagstiftning kring genmodifierade organismer (GMO).
Jordbruksverket har ansvar för landlevande genetiskt modifierade växter, djur och användning av GMO som foder. Dessutom bedömer Jordbruksverket varje genetiskt modifierad växt ur miljösynpunkt innan den godkänns. 

Lagar och förordningar och gränsvärden

Inom EU finns en gemensam lagstiftning för foderområdet, förordningen heter EU:s grundförordning om foder och livsmedel (konsoliderad text – 178/2002).

De svenska bestämmelserna är ett komplement till EU:s regelverk. Bland annat finns Lagen om foder och animaliska biprodukter – SFS 2006:805 och Förordning om foder och animaliska biprodukter – SFS 2006:814

Vad kan Eurofins erbjuda

För foderindustrin erbjuder vi ett brett urval av analyser, både mikrobiologiska och kemiska analyser. Vi utför analyser på både råvaror och färdiga foderprodukter.

Näringsvärde – vi erbjuder ett komplett analysutbud för foder gällande näringsvärden, vitaminer och mineraler.

Oönskade ämnen – här erbjuder vi analyser av pesticider, dioxiner, mykotoxiner samt mikrobiologiska analyser som exempelvis salmonella.

Redlighetsanalyser - Inom området redlighet erbjuder vi ett växande urval av framförallt kemiska analyser. Med vår hjälp kan du verifiera att ditt foder är Äkta (artbestämning), har korrekt geografiskt Ursprung, att Sammansättningen är korrekt och inte Utspätt eller Uppblandat med billigare eller hälsovådliga insatsvaror, samt är Producerat på deklarerat vis; såsom exempelvis ekologiska produkter.

Arsenik i ris – vi erbjuder ackrediterad analys av arsenik i ris. Arsenik finns i två olika former, organiskt och oorganiskt, och det är oorganiskt arsenik som är det farliga. Oorganiskt arsenik är ett av de giftigaste grundämnena och det kan orsaka cancer och diabetes samt påverka vårt immunförsvar, detta redan vid ganska låga dagliga doser.

GMO - vi erbjuder både generella screeningmetoder avsedda för respektive gröda och ett gediget sortiment av specifika analyser för att kontrollera vilken genmodifiering det rör sig om. Vi följer kontinuerligt vilka förändringar som sker på utveckling av nya GMO varianter och systematiskt uppdaterar vi vårt analysutbud utefter detta. 

Kontakta oss

För mer information om hur vi kan hjälpa dig - vänligen kontakta oss 

Följesedlar

pdf Allmän följesedel foder kemi

pdf Allmän följesedel foder mikro

Beställ provtagningmaterial

Här kan du beställa provtagningsmaterial för foderprover. Länk till beställningsformulär

Läs mer

 Från Jordbruksverkets hemsida om foder

 Svenska foderbestämmelser

 EUs regler

 Jordbruksverkets sida om Genteknik