Tjänster >> Växtodling >> Gödsel

Gödsel

Sidebar Image

Analysera organisk gödsel - en naturresurs

På gårdar med animalieproduktion utgör stallgödsel en viktig länk i växtnäringskedjan. Stallgödsel är ett fullgödselmedel (NPK) med mikronäringsämnen och jordförbättrande egenskaper. Det är stora skillnader på gödsel från olika djurslag, foderstater, gödselspridningsutrustning och tidpunkt, vatteninblandning som spolvatten eller nederbörd mm.

En god hushållning innebär att hanteringen sker på ett sådant sätt att förluster till omgivningen minimeras samt att spridningen sker efter grödornas växtnäringsbehov. För att kunna dosera enligt grödornas behov förutsätts kännedom om gödslets faktiska näringsinnehåll och markens förråd av växtnäring.

Miljökrav begränsar spridning av organisk gödsel. Reglerna styr hur stor spridningsareal som krävs till djurproduktionen.

EU har ett krav sedan 2006, på att max 22 kg fosfor/ha får spridas som medel i växtföljden. Denna regel gäller alla gårdar som utökar sin djurproduktion eller bygger nytt. Övriga har dispens till 2013.

2010 finns ännu en begränsning på 170 kg totalkväve/ha från organisk gödsel i miljökänsliga områden. Denna regel slår hårt mot mjölkproduktionen som är kväveberoende. Se mer info www.greppa.nu.

I EU:s miljöskyddsåtgärdsprogram är kravet att analysera stallgödseln på ammoniumkväve 1 gång under 5 års perioden. IP Sigills krav är hårdare: torrsubstans, ammoniumkväve, fosfor, kalium och magnesium ska analyseras på gödseln från alla djurgårdar minst vart 5:e år. IP Sigill rekommenderar även analys av ammoniumkväve årligen.

Härtill kommer övriga krav på gödselanalys från kommun, länsstyrelsen, mejeriföretag m. fl.

Följesedel

Gödsel

Beställning av provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial - emballage