Växtodling >> Jord – Grönyta/trädgård >> Park och planteringsytor

Park och planteringsytor

Sidebar Image

Vid anläggning och skötsel av trädgårdar och offentliga grönytor är det viktigt att känna till jordens sammansättning, gödsel- och kalkbehov. En jordanalys före anläggning och plantering av växter är en viktig investering för framtiden då jorden ska bereda utrymme för goda växtbetingelser i många år.

Jordens egenskaper

Eurofins analyspaket är utformade så att de nödvändigaste elementen i en jordanalys rapporteras. pH-värdet är det mest grundläggande och påverkar tillgängligheten av näringsämnen. Makronäringsämnen som kväve, fosfor, kalium och magnesium är viktiga ingredienser i jorden liksom ett flertal spårämnen, för att växterna skall utvecklas och förbli friska. För att jorden ska vara stabil (tåla kompaktering) och dränera väl behöver du även känna till jordens fysikaliska sammansättning såsom textur och kornfördelning. Till sist men inte minst har mullhalten en avgörande betydelse för jordens fukthållande egenskaper och i viss mån dess förmåga att leverera näring.

Gödslingsråd

För att ha nytta av analysresultaten är det viktigt att kunna tolka de olika värdena. Eurofins utlåtande och gödslingsråd ger dig tydliga instruktioner vilka åtgärder du behöver vidta. Detta är ett tillval som måste kryssas i.

Vilket paket ska jag välja?

Anläggningsanalys – rekommenderas vid nyanläggning av gräsmatta, träd- och buskplanteringar, där pH, näringsinnehåll, mullhalt och en fullständig kornfördelningsanalys ingår. Analyspaketet motsvarar de krav som finns i Anläggnings-AMA 10.

Grönyta Grund eller Grönyta Mini – används för skötselåtgärder och gödslingsråd av befintliga anläggningar. I dessa analyspaket bifogas också en grafisk presentation med analysvärden i förhållande till riktvärden.

Grönyta Sommar rekommenderas vid akuta problem med tillväxt under vegetationsperioden. Detta är en Spurway-analys och beskriver lättillgänglig näring i jorden. Till detta paket tillkommer även en grafisk presentation.

Följesedlar

Grönyta

pdf Bevattningsvatten