Växtodling >> Jord – Grönyta/trädgård >> Golf och Idrottsplats

Golf och Idrottsplats

Sidebar Image

Golfbanor och idrottsplatser ställer höga krav på jordens beskaffenhet. Genom att analysera jorden får man svar jordens gödsel- och kalkbehov samt jordens mullhalt och textur.

Analysportfölj

Eurofins analyspaket omfattar de mest nödvändiga elementen i en jordanalys man bör känna till. pH-värdet är det mest grundläggande i en jordanalys och påverkar tillgängligheten av näringsämnen. Makronäringsämnen som kväve, fosfor, kalium och magnesium är viktiga ingredienser i jorden liksom ett flertal spårämnen för att växten ska trivas och vara motståndskraftig mot sjukdomar och skadegörare. För att jorden ska vara stabil (tåla kompaktering) och dränera väl behöver du även känna till jordens textur och kornfördelning. Till sist men inte minst har mullhalten en avgörande betydelse för jordens fukthållande egenskaper och i viss mån näringsleverans.

För att få kännedom om växten tar upp näring i rätt mängd och rätt proportioner behöver man göra en analys på gräsklippet.

Vid bevattning av anläggningen är det viktigt att känna till vattenkvaliteten. Eurofins erbjuder komplett råvattenpaket med guide över optimala värden.

Vilket paket ska jag välja?

Beroende på vad som är målsättningen med analysen har man möjligheten att välja på olika paket.

Grönyta-Grund (grundpaket) – rekommenderas vid skötsel och drift av golfbanor och idrottsplatser. Detta bör tas ut på våren eller hösten och ligger till grund för årets gödsling. Paketet innehåller uppgifter om pH-värde, näringsinnehåll (både makro- och mikronäring), mullhalt, CEC och basmättnadsgrad.

Grönyta-Sommar tillämpas under vegetationsperioden för att följa upp gödslingsplanen eller identifiera växtnäringsproblem.

Vårt USGA-paket bör användas vid nyanläggning av tex greener och då är det viktigt att känna till jordens fysikaliska egenskaper. Paketet ger analyser av jordens kornstorleksfördelning, perkolation, vattenhållande förmåga och porositet med tolkning enligt USGA:s principer för uppbyggnad av golfgreener.

Vi kan också analysera växtbäddens växtskadegörare. Kontakta oss för mer information.

Utvärdering och gödslingsråd

För att ha nytta av analysresultaten är det viktigt att kunna tolka de olika värdena. Med Grönyta-Grund och Grönyta-Sommar följer en grafisk bilaga med värdena satta i relation till optimalvärden. Förslag om rätt kalk-och gödslingsmängder kan erhållas som tillval. 

Följesedlar

Golfbana & idrottsplats
USGA