Växtodling >> Jord - Lantbruk >> Kväveanalyser

Kväveanalyser

Sidebar Image

Kvävekartera för lönsamhets- och miljövinster

Jordar som regelbundet får stallgödsel uppvisar stora variationer i växttillgängligt vårkväve. Mellan åren kan man se skillnader på över 100 kgN/ha. För spannmålsodlande djurgårdar är kvävekartering en mycket lönsam investering. Även på gårdar utan djur finns variationer i vårkvävet med upp emot 30-40 kgN/ha. Detta betyder att det är speciellt viktigt att känna till kvävemängden för att kunna lägga rätt kvävegiva vid till exempel kvalitetsodling av maltkorn ,brödspannmål och vallodling. En anpassning av kvävegödslingen är också extra intressant på skiften efter kväverika förfrukter (t ex träda, baljväxter, potatis) samt på mullrika jordar.

När ska du kvävekartera?

Lämplig tidpunkt att ta ut din kvävelinje är senast fjorton dagar före vårbruket eller så snart det finns möjlighet att få ner ett jordborr till 60 centimeters djup.

Ni behöver ett kvävejordborr, slägga och en provtagningskarta för provmarkering.

Följesedel
Markkväve, N-Min