Växtodling >> Jord - Lantbruk >> Markkartering

Markkartering

Sidebar Image

Eurofins Agro erbjuder marknadens mest kompletta markkarteringsservice!

Vi har analyspaket som passar marknadens behov. Vi har även analyspaket anpassade för stöd för miljöskyddsåtgärder och IP-Sigill.
Eurofins har kontrakterade provtagare över hela landet utrustade med senaste GPS-teknik. Markkartan gör analysresultatet överskådligt!

Teknisk information

Med vår Precisionskarta i handen får Du en lättöverskådlig bild över kalkbehov och växtnäringstillstånd på Dina åkrar. Eurofins använder ArcMap och ArcView för att framställa kartor. Tekniken vi använder går ut på att man beräknar det mest sannolika värdet för fältets olika delar. Du får då en karta med mjuka övergångar mellan provpunkterna, s.k. interpolering.

Som underlag till markkartan används om möjligt en befintlig dataritad s.k. digital karta. Har Du en sådan hos t.ex. Eurofins, Hushållningssällskapet eller LRF-konsult kan den användas vid kartritningen, om denna är i STF- eller SHP-format. Har Du ett växtodlingsprogram med kartfunktion ASC II delimited, Windows text med kolumnrubriker samt tab som fältavgränsare, kan Du exportera en kartfil. Koordinater anges i RT 90. Decimaltecken = punkt. I GårdsPlan exporteras kartfilen genom Arkiv-menyn och "Export till markanalyslab". Saknas en digitalkarta skapar vi en utifrån blockkartan, efter det att Du har justerat för aktuella fältgränsändringar.

Var noga med att ange om Du har en digital karta eller inte när Du beställer markkartering.

Lägg kalken på rätt ställe med hjälp av vår kalkbehovskarta

Du kan redan nu dra nytta av precisionsodlingstekniken utan att göra några egna investeringar. Ofta föreligger stora variationer av kalkbehov inom fälten. När Du beställer något av våra Precisions-analyspaket får Du tillsammans med analysresultatet även en kalkbehovskarta. Kalkbehovet beräknas för varje jordprov med hjälp av pH-värde, mullhalt och förrådskalium eller lerhalt.

Med vår kalkbehovskarta får Du och/eller entreprenören en bra bild över kalkbehovet på fältets olika delar. Precisionskalkning kan sedan utföras antingen genom att manuellt reglera givan efter kartan eller genom GPS-styrning av spridaren. Vi kan mot en avgift överföra styrfiler för spridning.

Film - Markkartering

Följesedlar
 Växt och jord - spannmål
 Jord - egen provtagning

Information, länkar
Beräkna ditt pris på jordprovtagning direkt online
Beställ Markkartering
Förmedla Markkartering

Kartor Markkartering
God markkarteringssed
Guide för markkartering
Krav användbara filformat GPS vid egenprovtagning
Tolkning av analysresultat - markkartering