Tjänster >> Växtodling >> Spannmål och oljeväxter

Spannmål och oljeväxter

Sidebar Image

Spannmål varierar mycket i innehåll vad gäller protein, energi, aminosyror och mineraler. En analys är nödvändig för att veta vad spannmålen innehåller. Med kunskap om spannmålskvalitén kan du göra en objektiv foderstat för kor och hästar samt receptoptimering för svin

Vi bistår även producenter, spannmålsmottagningar och kvarnar med betalningsanalyser samt vägledning kring kvalitéer eller andra frågor gällande spannmål- och oljeväxtanalyser. 

De mest frekventa analyserna;

  • Rymdvikt, analysen utförs på spannmål och är ett mått på spannmålets densitet.Vattenhalt, analysen utförs på spannmål, oljeväxter och trindsädProteinhalt, proteinhalten har betydelse för mjölets bakegenskaper tillsammans med proteinkvaliteten.

  • Falltal – analysen utförs vanligtvis på vete och råg. Falltal är ett mått på stärkelsekvaliteten och enzymaktiviteten, som har stor betydelse för mjölets bakegenskaper. Ett högt falltal betyder att varan kan användas i livsmedelsframställning.

  • DON – analysen utförs framförallt på havre. DON är en förkortning av deoxynivalenol, en fusariumtoxin som kan bildas i spannmål, bland annat när det är fuktiga förhållanden under blomning och runt tiden för mognad och skörd.

  • Grobarhet, analys på korn som är avsett att användas till malt. Kornet bör gro fullständigt och regelbundet.

  • Okulärbedömning. Proven bedöms för skador/defekter såsom sönderslagna/djurätna kärnor, främmande kärnor, flyghavre, mjöldryga, gröna kärnor etc.

För ytterligare analyser – se följesedel; ”Analysbeställningssedel, Spannmål-/oljeväxtprover”.

Spannmålsnätverk

Eurofins har 2 olika nätverk för spannmålsanalyser, Agronet start 1995,(ca 90 instrument) och Epinet start 2016 (ca 7 instrument)

Principen för nätverk;

  • Eurofins är ansvarig för referensanalyserna och submasteranalyserna.

  • Medlemmarna har sina egna instrument kopplade till respektive nätverk.

  • Leverantörerna av instrumenten ansvarar för kalibreringsarbetet.

  • Alla beslut rörande nätverken tas i respektive styrgrupp

Eurofins är även referenslaboratorie för det danska Korn NITnet, ca 200 instrument.

Analys av oljeväxter

Förutom basanalyserna (avfall, vattenhalt, oljehalt och klorofyll) kan Eurofins erbjuda specialanalyser såsom glukosinolater , erukasyra och GMO i raps och andra frön.

Mögelsvampar och toxiner

Det är av största vikt att kontrollera att spannmålen är frisk och sund. Under vissa förhållande kan det bildas mögel som i sin tur kan bilda gifter (toxiner).

Fältskada

DON är en förkortning av deoxynivalenol, en fusariumtoxin som kan bildas i spannmål genom fusareisvamparna F. culmorum och F. graminearum.

Bildas vid fuktiga förhållande under blomning och runt tiden för mognad och skörd För att undvika tillväxt ska spannmålen torkas till lagringsbar vattenhalt direkt vid skörd samt lagars på lämpligt sätt. Gränsvärde finns både för foder- och livsmedelsändamål.

Lagringsskada

Så kallad lagerskadesvamp klarar att växa under torra förhållanden och orsakar mest problem. Dessa kan bilda gifter och om lagerskadesvamp finns i höga halter finns det också risk för förekomst av gift i fodret. Sporer från svamparna kan ge problem i luftvägarna.

Aspergillus fumigatus är en direkt hälsofarlig svamp som framförallt kan förekomma i spannmål som tagit värme. Vid analysen letar vi speciellt efter denna svamp. Lagringsstabilitet bedöms främst efter analys av vattenaktiviteten, då bakterier i regel kräver fuktigare förhållanden än svamp.

Följesedlar

Spannmål och oljeväxter