Tjänster >> Växtodling >> Jord – Grönyta/trädgård

Jord – Grönyta/trädgård

Sidebar Image

Att ha tillgång till aktuella analysvärden för sin jord är en basförutsättning för en ekonomiskt och miljömässigt rätt gödsling.

Genom att anpassa gödsling och kalkning får man bästa ekonomiska utbytet av sin odling samtidigt som man skapar förutsättningar för en långsiktig uthållig produktion. Obalans i växtnäringstillförseln ger både lägre skördar och ökar risken för läckage av växtnäringsämnen.