Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Polycykliska kolväten (PAH)

Polycykliska kolväten (PAH)

Sidebar Image

Varför analysera?

PAH eller Polycykliska aromatiska kolväten är en grupp identifierade föreningar som bildas vid upphettning av organiska ämnen. Grillade och rökta livsmedel samt tobaksrök är de största källorna som innehåller PAH, men PAH finns även i spannmål och bordsmargariner (men då i väldigt små mängder). Djurförsök och epidemiologiska studier har visat att exponering under en lång tid med höga doser av ett flertal PAH-ämnen kan skada immunförsvaret, lever och njurar och störa hormonsystemet. Flera av PAH-ämnena har cancerframkallande egenskaper.

Lagar och förordningar och gränsvärden

Inom EU finns gränsvärden för hur mycket bens(a)pyren som ett livsmedel får innehålla. Sedan 2012 finns det också gränsvärden för hur hög den sammanlagda halten av bens(a)pyren, bens(a)antracen bens(b)fluoranten och krysen får vara.
Gränsvärden för de PAH som undersöks finns i EG-förordning 1881/2006 som har uppdaterats med EU-förordning 835/2011.

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins erbjuder analyser av flertalet PAH-ämnen. Kontakta oss för mer information.

Läs mer
Livsmedelsverket - PAH
Livsmedelsverket - PAH kontroll
Livsmedelsverket - Rökning och PAH
Kommissionens förordning - Fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
Kommissionens förordning - Vad gäller gränsvärden för polycykliska aromatiska