Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Tungmetaller

Tungmetaller

Sidebar Image

 

Varför ska man analysera?

Tungmetaller finns naturligt i vår miljö, i berggrunden, i jorden, i grundvattnet och i vattendrag. Vi får i oss tungmetaller genom att vi äter odlade livsmedel och livsmedel från växtätande djur. Halterna varierar beroende på var de odlas, vilken gröda det är, vilket djurslag det är samt hur förorenad marken och luften är. Metallerna anses bland annat vara cancerframkallande, de kan ge störningar vid hjärnans utveckling och kan skada inälvsorgan.

De tungmetaller som man oftast pratar om är bly, kadmium, arsenik och kvicksilver.

För att skydda konsumenter, framförallt barn som är extra känsliga, mot höga halter av tungmetaller bör analys genomföras för att efterfölja gällande lagstiftning och satta gränsvärden. Man bör också arbeta för att minska halterna av tungmetaller i livsmedel.

De livsmedel som framförallt bör ingå i företagens kontroll är spannmålsprodukter, barnmat, frukt och grönt, inälvsmat, fisk och skaldjur.

Lagar, förordningar och gränsvärden

i EU’s förordning nr 1181/2006 finns gränsvärden med maxhalter beskrivna av bland annat bly, kadmium, kvicksilver och oorganiskt arsenik.

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins erbjuder ackrediterade analyser av alla tungmetaller, exempelvis bly, kadmium, organiskt och oorganiskt arsenik, kvicksilver och tenn.

Utöver detta erbjuder vi ett brett sortiment av ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser.

Läs mer

Från Livsmedelsverkets hemsida: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/119/tungmetaller

EU förordning nr 1881/2006: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1881&rid=1

Från Eurofins hemsida: http://www.eurofins.se/tjaenster/livsmedel/nyheter-food-feed/tungmetaller-i-spannmaalsprodukter/

Tidigare nyhet på eurofins hemsida om gränsvärden i arsenik